W sprawie:
rozpatrzenia sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za 2007 rok i udzielenia z tego tytułu absolutorium Wójtowi Gminy

Data uchwały:
2008-04-18

Numer uchwały:
XVI/118/08

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu poprzez wyłożenie do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy poprzez okres 15 dni od podjęcia niniejszej uchwały