Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowaniaZamawiający: Gmina Baruchowo ogłasza rozpoczęcie postępowania w trybie: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO na :

Podnajem nieruchomości będącej w użytkowaniu Gminy Baruchowo z przeznaczeniem na "letni bar gastronomiczny, parking i pole namiotowe"
o powierzchnii 1,20 ha.


Sygnatura: ZPiB/340/4/2005/KG

Wspólny słownik zamówień: 70321000-7
Miejsce realizacji: miejscowość Skrzynki, woj. kujawsko-pomorskie
Termin realizacji:
Wadium: 2000 zł
Nie dopuszcza się skladania ofert wariantowychKryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

  

Cena (koszt)

  100%

Specyfikację istotnych warunków zamówieniamożna odebrać w godz. 08:00 - 15:00 w: siedziba zamawiającego pokój nr 5 lub za zaliczeniem pocztowym
Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:

  • Kontakt merytoryczny
        Józef Terpiński                  tel. (0*54) 2845611 wew. 32
        Krystyna Kaczanowska    tel. (0*54) 2845611 wew. 32

 


Miejsce składania ofert: siedziba zamawiającego pokój nr 5
Termin składania ofert: 2005-03-31 godz. 10:00
Termin związania ofertą: 2005-04-29
Miejsce i termin otwarcia: siedziba zamawiającego pokój nr 1, 2005-03-31 godz. 10:15


W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie
art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177), spełniający warunki i wymagania określone w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.