Na podstawie ustawy o Zakładach Opieki Zdrowotnej / Dz.U. Nr 91 póz 408 z 1992 r z p. zm./ oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23.lipca 1998r./


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kłótnie zaprasza do składania ofert / usługi medyczne kod 85121000-3/ na stanowiska :

1. Lekarza w P.O.Z./liczba uprawnionych ok. 3000/

2. Lekarza Stomatologa / punktacja -ok. 95000pkt/miesięcznie/

3. Lekarza Ginekologa /ok. 4000 pkt rocznie/

4. Pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych /liczba uprawnionych ok.3000/


Informujemy że ofertę należy składać do.............15.03.2006 r...............

Na adres:

SPZOZ KŁÓTNO 111

87 - 820 BARUCHOWO

KONKURS OFERT"


Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi ...........31.03..2006 r............................


Oferta powinna zawierać :

1. Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia.

2. Dane o oferencie, adres .

3. Ksero dokumentów poświadczających kwalifikacje zgodnie z rozp. Ministra Zdrowia 7. dnia 17 maja 2000r.

5. Proponowaną kwotę należności za realizację zamówienia

6. Proponowany czas trwania umowy.

7. Podpisany załącznik wzoru umowy/wzór można pobrać w SPZOZ Kłótno 111/


Kryterium oceny ofert:

l/cena usługi

2/ kwalifikacje


Wszelkie informacje będą udzielane w siedzibie zamawiającego i pod telefonem 0 601 319 874.

Oferenci nie mogą podlegać wykluczeniu z art. 24 Ustawy o Zamówieniach Publicznych.