Wykonawca pobierający SIWZ za pośrednictwem strony internetowej zobowiązany jest przesłać Zamawiającemu informację zawierającą dane teleadresowe pobierającego, oraz datę pobrania na adres admin@baruchowo.pl  z tematem pobranie specyfikacji dla zadania ...


Ogłoszenie o zamówieniu w trybie: przetarg nieograniczony

(zamieszczone w BZP w dniu 26/11/2007, nr ogłoszenia: 232586-2007) 

 

Urząd Gminy Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

Wyposażenie i podłączenie kotłowni olejowej w budowanym obiekcie Hali Sportowej w ramach zadania pn.: "Budowa Hali Sportowej  w miejscowości Baruchowo".

 

Wspólny Słownik Zamówień: 45331100-7

Termin wykonania zamówienia : data zakończenia:

Termin związania ofertą: 30 dni

Wadium: 4 000.00 zł (słownie:  cztery tysiące 00/100 zł)

 

Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w cenie  zł brutto można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 2

 

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

 

·        w zakresie proceduralnymi  merytorycznym:

1

  Krzysztof Grudziński -  Podinspektor ds. inwestycji i zam. pub.

  tel. ( 054) 2745547

 

Oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 2 do dnia 2007-12-20 do godz. 10:00.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

 

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Warunki udziału w postępowaniu i sposób oceny ich spełnienia:

Lp:

Warunek do spełnienia i sposób dokonywania jego oceny:

1

Sytuacja podmiotowa wykonawcy

Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

2

Zdolność techniczna

Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

3

Zdolność ekonomiczna i finansowa

Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

 

 

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy):

 

Aktualny odpis z właściwego rejestru - Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej - Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej

 

Potwierdzenie posiadanych uprawnień - Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień:

1. Kierownicy robót branżowych - uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie stosowne do kierowania rodzajami robót o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych oraz sieci,

2. Kadra kierująca robotami (kierownik budowy i kierownicy robót) musza posiadać uprawnienia budowlane i aktualne zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego w oparciu o art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 ze zm.,

Kadra wykonawcza (monterzy) - kwalifikacje niezbędne do wykonania prac związanych z realizacją zamówienia w zakresie instalacji sanitarnych.

 

Wykaz osób i podmiotów wykonujących zamówienie - wykazu osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności potwierdzająca przeciętne średnioroczne zatrudnianie na umowę o pracę i pełny etat przez wykonawcę: co najmniej 10 pracowników niewykwalifikowanych, co najmniej 1 inżyniera.

 

Wykaz osób i podmiotów wykonujących zamówienie - wykazu osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności potwierdzająca przeciętne średnioroczne zatrudnianie na umowę o pracę i pełny etat przez wykonawcę: co najmniej 10 pracowników niewykwalifikowanych, co najmniej 1 inżyniera.

 

Zaświadczenie z właściwego organu podatkowego oraz ZUS - Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

Oświadczenie z art. 22 i 24 - Oświadczenie z art. 22 i 24

 

Oświadczenie o zgodności z warunkami przetargu - Oświadczenie o zgodności z warunkami przetargu

 

Wzór oświadczenia o akceptacji przez wykonawcę wzoru umowy - Oświadczenie o akceptacji przez wykonawcę wzoru umowy

 

  
 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

 

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt)

100%

 

 

 Baruchowo dnia: 2007-11-26

Wykonawca pobierający SIWZ za pośrednictwem strony internetowej zobowiązany jest przesłać Zamawiającemu informację zawierającą dane teleadresowe pobierającego, oraz datę pobrania na adres admin@baruchowo.pl  z tematem pobranie specyfikacji dla zadania ...