Baruchowo: Zakup oleju napędowego wraz z sukcesywnym transportem przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy

Numer ogłoszenia: 214559 - 2007; data zamieszczenia: 07.11.2007

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 169375 - 2007.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Baruchowo, Baruchowo, 87-821 Baruchowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2845611.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup oleju napędowego wraz z sukcesywnym transportem przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakup oleju napędowego wraz z sukcesywnym transportem przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 23.12.10.00-1.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 94182 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Zakup oleju napędowego wraz z transportem przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.11.2007.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Prywatne Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe PETROMAN Hurt Detal, Parcele 54, 87-890 Lubraniec, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 94182.00

Oferta z najniższą ceną: 94182.00 / oferta z najwyższą ceną: 94182.00

Waluta: PLN.

OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Urząd Gminy Baruchowo,

Baruchowo 54 ,

87-821 Baruchowo, woj. kujawsko-pomorskie,

tel.

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na

Zakup oleju napędowego wraz z sukcesywnym transportem przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

 

Wybrano ofertę:

dla zadania: Zakup oleju napędowego wraz z transportem przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy

P.P.H.U.   PETROMAN

87-890 Lubraniec

Parcele 54

Cena oferty - 114 902.04

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

 

 

 

 

 

 

Razem

1

P.P.H.U.   PETROMAN

Parcele 54

87-890 Lubraniec

(1)

  100,00

 

 

 

 

 

 

  100,00

 

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

0

 

oraz wykluczono z postępowania następujących wykonawców:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

0

 

 

 

 

Baruchowo dnia: 2007-10-22

                                                                                                                    Krzysztof Grudziński