W sprawie:
zasad zwrotu wydaków za świadczenia z pomocy społecznej przyznanych w ramach zadań własnych gminy

Data uchwały:
2007-07-25

Numer uchwały:
IX/69/07

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego