W sprawie:
zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok

Data uchwały:
2007-05-11

Numer uchwały:
VI/53/07

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty