Uchwała Nr III/24/06

Rady Gminy Baruchowo

z dnia 28 grudnia 2006 r. 

sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)uchwala się, co następuje:

§ 1.Dochody budżetu gminy w wysokości 7.492.363 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.1 Wydatki budżetu gminy w wysokości 7.963.595 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2.Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009 zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a – zadania inwestycyjne w 2007 roku).

§ 3.1 Deficyt budżetu gminy w wysokości 471.232 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

zaciąganych kredytów w kwocie - 471.232zł

2. Przychody budżetu w wysokości 623.756 zł, rozchody w wysokości 152.524 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

  1. ogólną w wysokości - 60.000 zł,

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5(dochody) i 6( wydatki)

§ 6.1.Ustala się dochody w kwocie 40.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 40.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 7.1.Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla:

1)zakładów budżetowych: przychody – 1.349.000 zł, wydatki – 1.345.800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7

2)gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody – 109.500 zł, wydatki – 109.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8.1Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1) przychody - 1.500 zł,

2) wydatki - 2.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9.Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

  1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu     - w kwocie 800.000 zł;

  2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu  - w kwocie 471.232 zł

§ 10.Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie

występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800.000 zł,

2) zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i

projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków

zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości

określonej w załączniku nr 3 ,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku na łączną kwotę 500.000 zł,

3) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej , z wyjątkiem zwiększeń wydatków majątkowych i z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków

5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

6) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100.000 zł,

7) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 300.000 zł,

8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych

bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11.Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12.Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 13.Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

                                    Przewodniczący Rady Gminy

                                                 Jarosław Komorek