W sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Baruchowie z siedzibą w Kurowie i nadania Statutu.

Data uchwały:
2006-06-28

Numer uchwały:
XXXV/211/06

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.