Informacja z wykonania budżetu Gminy Baruchowo za 2005 rok.

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104z późn.zm.), podaje się dane dotyczące wykonania budżetu Gminy Baruchowo za 2005 rok:

1. Planowane dochody budżetowe - 6.345.522 zł, wykonane dochody budżetowe - 7.839.339 zł., tj. 123,53%

2. Planowane wydatki budżetowe  - 6.983.815 zł, wykonane wydatki budżetowe  - 6.627.717 zł., tj. 94,90%

3. Planowany deficyt budżetowy   - 638.293 zł., wykonany deficyt budżetowy - 0,

4. Nadwyżka budżetowa - 1.211.622 zł.,

5. Zobowiązania wymagalne - 0,

6. Kwota dotacji otrzymanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego - 11.034,00 zł.,

7. Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji - 0.