W sprawie:
zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Baruchowo

Data uchwały:
2006-03-29

Numer uchwały:
XXXIV/207/06

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.