U C H W A Ł A  nr  XXXII /192/05

Rady Gminy Baruchowo

z dnia 29 grudnia 2005  roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok

 

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i oraz pkt 10 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z  2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 128 ust. 2, art. 134 ust.3, art. 135 ust. 2 ustawy o finansach publicznych ( Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz.148 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

     § 1. 1.Ustala się dochody budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1, na kwotę 8.130.068 zł. w tym:

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na kwotę  1.376.750 zł.,

b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 40.000 zł.,

c)      subwencja ogólna w kwocie  3.708.836 zł.

z tego:

-  część wyrównawcza w kwocie   1.480.370  zł.

-  część oświatowa w kwocie        2.105.827  zł.

-  część równoważąca                       122.639  zł.

d)      środki z programów UE  -             1.544.736  zł.

e)      dotacja z EFRWP                                 9.700  zł.

f)        środki z MENiS                               145.437  zł.

 

     § 2. 1.Ustala się wydatki budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2, na kwotę 9.383.142 zł. w tym:

        a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na kwotę   1.376.750 zł.

 b) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na kwotę  40.000 zł.

             2. W wydatkach ustalonych w § 2 pkt 1 wyodrębnia się

 a)      wydatki bieżące w kwocie  5.475.046  zł.w tym na :

-  wynagrodzenia w kwocie                       2.230.168 zł.

-  umowy zlecenia                                           65.800 zł.

- pochodne od wynagrodzeń w kwocie         451.931 zł.

-  obsługę długu w kwocie                               45.000  zł.  

b)  wydatki majątkowe w kwocie                     3.908.096 zł.

1.      W budżecie tworzy się:

- rezerwę ogólną w kwocie                              50.000 zł.

 

       § 3.1.Ustala się  deficyt budżetowy w wysokości  1.253.074 zł.

2.Źródłem pokrycia deficytu budżetu jest:

- kredyt bankowy                                          1.118.074 zł.

- pożyczka z WFOŚiGW                                 135.000 zł.

3.Ustala się:

-  przychody budżetu w wysokości                      1.388.098 zł.

           -  rozchody budżetu                                                 135.024 zł.

Przychody i rozchody sklasyfikowano według paragrafów określających źródło przychodu lub rodzaj rozchodu zestawione są według załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

 

     § 4.Określa się wykaz inwestycji realizowanych przez gminę w roku budżetowym oraz wysokość nakładów inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 4.

 

§ 5.Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

 

     § 6.Ustala się plan przychodów zakładów budżetowych gminy w łącznej kwocie 1.124.600 zł., w tym dotacje z budżetu  - zł., oraz wydatków zakładów w kwocie 1.124.600 zł. wg załącznika nr 7.

 

      § 7.  Ustala się plan przychodów gminnego funduszu ochrony środowiska

w kwocie 7.000 zł. oraz wydatków funduszu w kwocie 7.000 zł. Plan finansowy funduszu stanowi załącznik nr 8.

 

     § 8. Ustala się plan przychodów gospodarstwa pomocniczego pn Zielona Szkoła w kwocie 113.000 zł. oraz wydatków gospodarstwa pomocniczego w kwocie 107.000 zł., wpłata do budżetu 3.000 zł., stan środków obrotowych na koniec roku 3.000 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 9.

 

     § 9. 1.Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w budżecie między rozdziałami i paragrafami w ramach poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej, z wyjątkiem zwiększeń wydatków majątkowych.

     2.Upoważnia się Wójta Gminy do przekazywania upoważnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji innym jednostkom organizacyjnym gminy.

 

     § 10. 1.Ustala się kwotę  800.000 zł. do wysokości której Wójt może samodzielnie zaciągnąć pożyczki i kredyty krótkoterminowe.
     2. Wójt Gminy może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania do kwoty 1.500.000 zł.

                        

§ 11. Określa się prognozę kwoty długu oraz jego spłaty na 2006 rok i lata następne zgodnie z załącznikiem  nr 9 do uchwały budżetowej

           

       § 12. Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach nie wykonujących bankowej obsługi gminy.

 

       § 13. Zobowiązuje się Wójta Gminy do przedstawiania pisemnej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze w szczegółowości uchwały budżetowej.

       

       § 14.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

                                                                         

      § 15.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2006 r i podlega publikacji i w Dzienniku Urzędowym Województwa  Kujawsko-Pomorskiego.

 

 

                                                                                                                             Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                             Jarosław Komorek