W sprawie:
okreslenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku 2006 na terenie Gminy Baruchowo

Data uchwały:
2005-11-29

Numer uchwały:
XXXI/186/05

Podjęta przez:
Radę gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2006 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjety oraz w Dzienniuku urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.