W sprawie:
przyjęcia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2006 rok

Data uchwały:
2005-12-28

Numer uchwały:
XXXI/179/05

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2006 r. i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.