Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania



Zamawiający: Gmina Baruchowo ogłasza rozpoczęcie postępowania w trybie: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO na :

Ubezpieczenie mienia Gminy Baruchowo


Sygnatura: ZPiB/340/16/2005/KG

1.

Ubezpieczenie mienia Gminy Baruchowo

Wspólny słownik zamówień: 66300000-3
Miejsce realizacji: Gmina Baruchowo, woj. kujawsko-pomorskie
Termin realizacji: data rozpoczęcia: 2005-11-06, data zakończenia: 2008-10-26

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

  

Cena łączna ubezpieczenia

  70%

  

Zaakceptowane klauzule dodatkowe

  20%

  

Oferowane franszyzy i udziały własne

  10%

 


2.

 Ubezpieczenie strażaków z jednostek OSP na terenie gminy Baruchowo

Wspólny słownik zamówień: 66300000-3
Miejsce realizacji: Gmina Baruchowo, woj. kujawsko-pomorskie
Termin realizacji: data rozpoczęcia: 2005-11-06, data zakończenia: 2008-10-26

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

  

Cena łączna ubezpieczenia NW strażaków   100%

  

  

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych, ale tylko w obrębie całego zamówienia, a nie w poszczególnych częściach zamówienia. Wykonawca może złożyć ofertę na obie części zamówienia, ale równie dobrze może złożyć ofertę na tylko jedną część zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na wybrane elementy poszczególnego zamówienia. 

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w godz. 08:00 - 16:00 w: Maksimus Broker Sp. z o.o. ul. Tuwima 9 87-100 Toruń, ze strony internetowej zamawiającego www.baruchowo.pl w dziale Zamówienia Publiczne/Ogłoszone, lub za pośrednictwem drogi elektronicznej pisząc na podane poniżej adresy e-mail osób uprawnionych do kontaktów.

 Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:

Kontakt merytoryczny
   Aleksandra Lewandowska   

e-mail: aleksandra.lewandowska@maximus-broker.pl, tel. (056) 669 05 24

Kontakt formalny
    Krzysztof Grudziński   e-mail:
inwestor@baruchowo.pl, tel. (054) 2745547


Miejsce składania ofert: siedziba zamawiającego pokój nr 2
Termin składania ofert: 2005-10-31 godz. 10:00
Termin związania ofertą: 2005-11-29
Miejsce i termin otwarcia: siedziba zamawiającego pokój nr 1, 2005-10-31 godz. 10:15


W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie
art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177), spełniający warunki i wymagania określone w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.