Baruchowo, 04.03.2024r.

IBR.6733.3.7.2023

 

 

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

Wójt Gminy w Baruchowie, zgodnie z art. 49, 49a i art. 61 § 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r., poz. 775 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. z 2023r. poz. 977 ze zm.) zawiadamia, że na wniosek Energa Operator S.A., z pełnomocnictwa której występuje Pan Jarosław Koper, wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:budowie linii kablowej SN, budowie słupa SN i demontażu linii napowietrznej SN wraz ze słupami na działkach nr 149, 426, 150, 151, 308, 427, 153/1, 153/6, 153/4, 85, 428 obręb Goreń Duży, gmina Baruchowo.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Osoby zainteresowane przedmiotowym przedsięwzięciem mogą zapoznać się z dokumentacją
w siedzibie Urzędu Gminy Baruchowo, pok. nr 3 w godz. 8:00 do 15:00.

 

Wskazuję się dzień publicznego ogłoszenia na: 04 marca 2024r.

 

 

 

Z up. Wójta

Joanna Gawłowska

Sekretarz Gminy Baruchowo

 

                                  

 

                                                          

 

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez:

  1. Zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Baruchowo: www.bip.baruchowo.pl,
  2. Zamieszczeniena tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Baruchowo,
  3. Zmieszczenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Goreń Duży.