Baruchowo, 2024.01.26

IBR.6733.3.6.2023

 

OBWIESZCZENIE

      o zakończeniu zbierania materiałów w sprawie wydania decyzji

 o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

    Wójt Gminy w Baruchowie, zgodnie z art. 10 § 1 oraz 73 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 775 ze zm.) zawiadamia, że w związku z postępowaniem prowadzonym na wniosek Energa Operator S.A., z pełnomocnictwa której występuje Pan Jarosław Koper w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie linii kablowej SN, budowie słupa SN i demontażu linii napowietrznej SN wraz ze słupami na działkach nr 149, 426, 150, 151, 308, 427, 153/1, 153/6, 153/4, 85, 428 obręb Goreń Duży, gmina Baruchowo.

zakończono zbieranie materiału dowodowego w powyższej sprawie

 

Stosownie do treści art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 775 ze zm.), zawiadamia się strony o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w wymienionej sprawie w siedzibie Urzędu Gminy Baruchowo, 87-821 Baruchowo, pokój nr 3
w godzinach od 8.00 do 14.00, od poniedziałku do piątku oraz wypowiedzenia się na piśmie, przed wydaniem decyzji, co do zebranych dowodów i materiałów, w terminie 7 dni od dnia ukazania się zawiadomienia. Po tym terminie decyzja zostanie wydana w oparciu o dowody i materiały znajdujące się w aktach sprawy.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postepowania administracyjnego, doręczenie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Wskazuję się dzień publicznego ogłoszenia: 26 stycznia 2024r.                                          

 

Z up. Wójta

Krzysztof Grudziński

Zastępca Wójta Gminy Baruchowo

 

 

 

 

 

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez:

  1. Zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Baruchowo: www.bip.baruchowo.pl,
  2. Zamieszczeniena tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Baruchowo,
  3. Zamieszczeniena tablicy ogłoszeń w miejscowości Goreń Duży