CID: 71BE-4DDD

Sprawozdanie okresowe z realizacji programu ochrony powietrza oraz jego aktualizacji 1) dla działań wynikających z POP

I. Informacja ogólna na temat sprawozdania okresowego z realizacji programu ochrony powietrza

Lp.

Zawartość

Opis

1.

Rok referencyjny

2023

2.

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

3.

Kod strefy2)

PL0404

4.

Kod programu ochrony powietrza3)

 

5.

Adres strony internetowej, pod którym znajduje się sprawozdanie okresowe z realizacji programu ochrony powietrza

http://bip.baruchowo.pl/?c=1420

6.

Nazwa urzędu marszałkowskiego/urzędu miasta/urzędu gminy/starostwa powiatowego

Urząd Gminy w Baruchowie

7.

Adres pocztowy urzędu marszałkowskiego/urzędu miasta/urzędu gminy/starostwa powiatowego

- 54\-, Baruchowo, 87-821 Baruchowo

8.

Imię/imiona i nazwisko/nazwiska pracownika/pracowników urzędu marszałkowskiego/urzędu miasta/urzędu gminy/starostwa powiatowego odpowiedzialnego/odpowiedzialnych za przygotowanie danych

Joanna Ormińska-Safandowska

9.

Służbowy telefon pracownika/pracowników urzędu marszałkowskiego/urzędu miasta/urzędu gminy/ starostwa powiatowego odpowiedzialnego/odpowiedzialnych za przygotowanie danych

0542845611 wew. 32

10.

Służbowy adres poczty elektronicznej pracownika/pracowników urzędu marszałkowskiego/urzędu miasta/urzędu gminy/starostwa powiatowego odpowiedzialnego/odpowiedzialnych za przygotowanie danych

srodowisko@baruchowo.pl

11.

Uwagi

Nie realizowano planu działań krótkoterminowych


 

II. Zestawienie informacji na temat realizacji działań naprawczych

Lp.

Zawartość

Odpowiedź

1.

Kod działania naprawczego4)

KPsKPZSO

2.

Tytuł

Obniżenie emisji z ogrzewania indywidualnego w gminach strefy kujawsko-pomorskiej

3.

Kod sytuacji przekroczenia 5)

Nie dotyczy

4.

Opis

Wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne

5.

Nazwa i kod strefy2)

strefa kujawsko-pomorska PL0404

6.

Obszar

Baruchowo gm. wiejska 0418022

7.

Termin zastosowania

styczeń 2023 - lipiec 2023

8.

Stan zaawansowania realizacji działania naprawczego w odniesieniu do wartości zaplanowanej do wykonania w danym roku sprawozdawczym  [%]

nie dotyczy

9.

Skala czasowa osiągnięcia redukcji stężenia

długoterminowe

10.

Kategoria źródeł emisji, której dotyczy działanie naprawcze

D: źródła związane z handlem i mieszkalnictwem

11.

Efekt rzeczowy działania naprawczego obliczony (oszacowany) na podstawie wskaźnika(-ków) monitorowania postępu realizacji działania naprawczego w ciągu roku realizacji programu ochrony powietrza                                                            

Miasto / ulica Baruchowo, Czarne, Goreń Duzy, Goreń Nowy, Kurowo-Parcele, Kłotno, Lubaty, Skrzynki, Zakrzewo, Zawada-Piaski, Świątkowice

Powierzchnia [m2] lokali ogrzewanych paliwami stałymi, w których nastąpiła zmiana ogrzewania na:

zastosowanie koksu

0

wymiana na piec olejowy

0

wymiana na piec gazowy - gaz ziemny

0

wymiana na piec gazowy - LPG

400

wymiana na piec retortowy - ekogroszek

0

wymiana na piec retortowy - pelety

409

wymiana na ogrzewanie elektryczne

0

przyłączenie do ciepła sieciowego

0

wymiana na pompę ciepła lub inne

2005

 

12.

Redukcja wielkości emisji poszczególnych substancji w powietrzu w ciągu roku osiągnięta w wyniku realizacji działania naprawczego, w ciągu roku realizacji programu ochrony powietrza (Mg/rok)

Całkowita szacunkowa redukcja emisji [Mg/rok]

PM2,5

1,93

 

13.

Wysokość poniesionych kosztów (w PLN)

Szacunkowy koszt: 1177858,08

 

Źródło dofinansowania

Wartość [PLN]

Środki własne JST

0,00

Środki WFOŚiGW

241346,20

Środki NFOŚiGW

0,00

Fundusze unijne RPO

0,00

Fundusze unijne POIŚ

0,00

Inne

0,00

 

14.

Wysokość poniesionych kosztów (w EUR)

Szacunkowy koszt: 264473,25

 

Źródło dofinansowania

Wartość [EUR]

Środki własne JST

0,00

Środki WFOŚiGW

54191,26

Środki NFOŚiGW

0,00

Fundusze unijne RPO

0,00

Fundusze unijne POIŚ

0,00

Inne

0,00

 

15.

Uwagi

 


 

Lp.

Zawartość

Odpowiedź

1.

Kod działania naprawczego4)

KPsKPEEk

2.

Tytuł

Edukacja ekologiczna

3.

Kod sytuacji przekroczenia 5)

Nie dotyczy

4.

Opis

Prowadzenie akcji edukacyjnych uświadamiających mieszkańcom zagrożenia dla zdrowia jakie niesie zanieczyszczenie powietrza, informowanie o zakazach związanych z postępowaniem z odpadami i informowanie o zakazach i nakazach wynikających z uchwały antysmogowej

5.

Nazwa i kod strefy2)

strefa kujawsko-pomorska PL0404

6.

Obszar

Baruchowo gm. wiejska 0418022

7.

Termin zastosowania

styczeń 2023 - lipiec 2023

8.

Stan zaawansowania realizacji działania naprawczego w odniesieniu do wartości zaplanowanej do wykonania w danym roku sprawozdawczym  [%]

nie dotyczy

9.

Skala czasowa osiągnięcia redukcji stężenia

średniookresowe (około roku)

10.

Kategoria źródeł emisji, której dotyczy działanie naprawcze

E: inne

11.

Efekt rzeczowy działania naprawczego obliczony (oszacowany) na podstawie wskaźnika(-ków) monitorowania postępu realizacji działania naprawczego w ciągu roku realizacji programu ochrony powietrza                                                            

Ilość osób uczestniczących w akcji [szt.]

200

 

Ilość plakatów/ulotek [szt.]

1

 

12.

Redukcja wielkości emisji poszczególnych substancji w powietrzu w ciągu roku osiągnięta w wyniku realizacji działania naprawczego, w ciągu roku realizacji programu ochrony powietrza (Mg/rok)

Nie dotyczy

13.

Wysokość poniesionych kosztów (w PLN)

Szacunkowy koszt: 350,00

 

Źródło dofinansowania

Wartość [PLN]

Środki własne JST

350,00

Środki WFOŚiGW

0,00

Środki NFOŚiGW

0,00

Fundusze unijne RPO

0,00

Fundusze unijne POIŚ

0,00

Inne

0,00

 

14.

Wysokość poniesionych kosztów (w EUR)

Szacunkowy koszt: 78,59

 

Źródło dofinansowania

Wartość [EUR]

Środki własne JST

78,59

Środki WFOŚiGW

0,00

Środki NFOŚiGW

0,00

Fundusze unijne RPO

0,00

Fundusze unijne POIŚ

0,00

Inne

0,00

 

15.

Uwagi

 


 

Lp.

Zawartość

Odpowiedź

1.

Kod działania naprawczego4)

KPsKPZUZ

2.

Tytuł

Zwiększanie udziału zieleni w przestrzeni miast

3.

Kod sytuacji przekroczenia 5)

Nie dotyczy

4.

Opis

Zwiększenie zieleni w przestrzeni publicznej

5.

Nazwa i kod strefy2)

strefa kujawsko-pomorska PL0404

6.

Obszar

Baruchowo gm. wiejska 0418022

7.

Termin zastosowania

styczeń 2023 - lipiec 2023

8.

Stan zaawansowania realizacji działania naprawczego w odniesieniu do wartości zaplanowanej do wykonania w danym roku sprawozdawczym  [%]

nie dotyczy

9.

Skala czasowa osiągnięcia redukcji stężenia

długoterminowe

10.

Kategoria źródeł emisji, której dotyczy działanie naprawcze

A: transport, E: inne

11.

Efekt rzeczowy działania naprawczego obliczony (oszacowany) na podstawie wskaźnika(-ków) monitorowania postępu realizacji działania naprawczego w ciągu roku realizacji programu ochrony powietrza                                                            

Ilość nasadzonej zieleni [szt.]

Miejsce nasadzeń/rewitalizacji

55

nasadzenia w miejscowości Baruchowo

 

12.

Redukcja wielkości emisji poszczególnych substancji w powietrzu w ciągu roku osiągnięta w wyniku realizacji działania naprawczego, w ciągu roku realizacji programu ochrony powietrza (Mg/rok)

Nie dotyczy

13.

Wysokość poniesionych kosztów (w PLN)

Szacunkowy koszt: 13000,00

 

Źródło dofinansowania

Wartość [PLN]

Środki własne JST

8000,00

Środki WFOŚiGW

5000,00

Środki NFOŚiGW

0,00

Fundusze unijne RPO

0,00

Fundusze unijne POIŚ

0,00

Inne

0,00

 

14.

Wysokość poniesionych kosztów (w EUR)

Szacunkowy koszt: 2918,99

 

Źródło dofinansowania

Wartość [EUR]

Środki własne JST

1796,30

Środki WFOŚiGW

1122,69

Środki NFOŚiGW

0,00

Fundusze unijne RPO

0,00

Fundusze unijne POIŚ

0,00

Inne

0,00

 

15.

Uwagi

 


 

 

Sprawozdanie okresowe z realizacji programu ochrony powietrza oraz jego aktualizacji 1) dla działań uwzględnionych w Programie Ochrony Powietrza, wynikających z innych dokumentów strategicznych

I. Informacja ogólna na temat sprawozdania okresowego z realizacji programu ochrony powietrza

Lp.

Zawartość

Opis

1.

Rok referencyjny

2023

2.

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

3.

Kod strefy2)

PL0404

4.

Kod programu ochrony powietrza3)

 

5.

Adres strony internetowej, pod którym znajduje się sprawozdanie okresowe z realizacji programu ochrony powietrza

http://bip.baruchowo.pl/?c=1420

6.

Nazwa urzędu marszałkowskiego/urzędu miasta/urzędu gminy/starostwa powiatowego

Urząd Gminy w Baruchowie

7.

Adres pocztowy urzędu marszałkowskiego/urzędu miasta/urzędu gminy/starostwa powiatowego

- 54\-, Baruchowo, 87-821 Baruchowo

8.

Imię/imiona i nazwisko/nazwiska pracownika/pracowników urzędu marszałkowskiego/urzędu miasta/urzędu gminy/starostwa powiatowego odpowiedzialnego/odpowiedzialnych za przygotowanie danych

Joanna Ormińska-Safandowska

9.

Służbowy telefon pracownika/pracowników urzędu marszałkowskiego/urzędu miasta/urzędu gminy/ starostwa powiatowego odpowiedzialnego/odpowiedzialnych za przygotowanie danych

0542845611 wew. 32

10.

Służbowy adres poczty elektronicznej pracownika/pracowników urzędu marszałkowskiego/urzędu miasta/urzędu gminy/starostwa powiatowego odpowiedzialnego/odpowiedzialnych za przygotowanie danych

srodowisko@baruchowo.pl

11.

Uwagi

Nie realizowano planu działań krótkoterminowych


 

II. Zestawienie informacji na temat realizacji działań naprawczych

Lp.

Zawartość

Odpowiedź

1.

Kod działania naprawczego4)

KPsKPTBM

2.

Tytuł

Termomodernizacje budynków mieszkalnych

3.

Kod sytuacji przekroczenia 5)

Nie dotyczy

4.

Opis

Docieplenie budynków mieszkalnych i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w celu poprawienia energooszczędności budynków

5.

Nazwa i kod strefy2)

strefa kujawsko-pomorska PL0404

6.

Obszar

Baruchowo gm. wiejska 0418022

7.

Termin zastosowania

styczeń 2023 - lipiec 2023

8.

Stan zaawansowania realizacji działania naprawczego w odniesieniu do wartości zaplanowanej do wykonania w danym roku sprawozdawczym  [%]

nie dotyczy

9.

Skala czasowa osiągnięcia redukcji stężenia

długoterminowe

10.

Kategoria źródeł emisji, której dotyczy działanie naprawcze

D: źródła związane z handlem i mieszkalnictwem

11.

Efekt rzeczowy działania naprawczego obliczony (oszacowany) na podstawie wskaźnika(-ków) monitorowania postępu realizacji działania naprawczego w ciągu roku realizacji programu ochrony powietrza                                                             

Miasto / ulica Baruchowo, Zawada-Piaski, Goreń Duży,

Powierzchnia wymienionej stolarki okiennej i drzwiowej [m2]

65

 

Powierzchnia ocieplonych ścian [m2]

100

 

Powierzchnia ocieplonych stropodachów [m2]

0

 

Inne wykonane modernizacje

brak

 

12.

Redukcja wielkości emisji poszczególnych substancji w powietrzu w ciągu roku osiągnięta w wyniku realizacji działania naprawczego, w ciągu roku realizacji programu ochrony powietrza (Mg/rok)

Nie dotyczy

13.

Wysokość poniesionych kosztów (w PLN)

Szacunkowy koszt: 67000,00

 

Źródło dofinansowania

Wartość [PLN]

Środki własne JST

0,00

Środki WFOŚiGW

42000,00

Środki NFOŚiGW

0,00

Fundusze unijne RPO

0,00

Fundusze unijne POIŚ

0,00

Inne

25000,00

 

14.

Wysokość poniesionych kosztów (w EUR)

Szacunkowy koszt: 15044,01

 

Źródło dofinansowania

Wartość [EUR]

Środki własne JST

0,00

Środki WFOŚiGW

9430,57

Środki NFOŚiGW

0,00

Fundusze unijne RPO

0,00

Fundusze unijne POIŚ

0,00

Inne

5613,44

 

15.

Uwagi

 


 

 

Informacje dodatkowe o kierunkach i zakresie podjętych działań naprawczych – zgodnie z Dz.U.2023 poz. 350, §10 ust. 1, pkt 1                            

Udzielanie informacji o obwiązkach wynikających z Uchwały antysmogowej.

Podsumowanie kosztów realizacji działań naprawczych

 

PLN

EUR

Szacunkowa wysokość całkowita kosztów, w tym:

1258208,08

282514,84

Środki własne JST

8350,00

1874,89

Środki WFOŚiGW

288346,20

64744,52

Środki NFOŚiGW

0,00

0,00

Fundusze unijne RPO

0,00

0,00

Fundusze unijne POIŚ

0,00

0,00

Inne

25000,00

5613,44

Podsumowanie efektów ekologicznych

Nazwa substancji

Całkowita szacunkowa redukcja emisji [kg/rok]

PM10

0,00

PM2,5

1932,14

B(a)P

0,000000

Benzen

0,00

Arsen

0,00

Nikiel

0,00

SO2

0,00

NOx

0,00

CO

0,00

NMLZO

0,00

Objaśnienia:

1) Informacja dotycząca sprawozdania okresowego z realizacji programu ochrony powietrza jest tożsama z informacją dotyczącą sprawozdania okresowego z realizacji aktualizacji programu ochrony powietrza.

2) Kod strefy określony zgodnie z art. 87 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556, z późn. zm.) w załączniku do tej ustawy.

3) Kod dla programu może faktycznie być kodem strefy określonym w załączniku do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, do którego dodaje się symbol substancji, dla której zostały wykonane program ochrony powietrza lub jego aktualizacja, wraz z podaniem okresu uśredniania wyników pomiarów (na przykład PL1401PM10a). W przypadku aktualizacji programu ochrony powietrza można zastosować nowy kod programu aktualizowanego.

4) Kod działania naprawczego służący do identyfikacji działań naprawczych w sprawozdaniu z realizacji programu ochrony powietrza lub jego aktualizacji przygotowywanym zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

5) Kod sytuacji przekroczenia służący do identyfikacji sytuacji przekroczeń w strefie. Każdej sytuacji przekroczenia nadaje się kod. Kod składa się z 7 pól:
a) kod kraju (dwa znaki: PL),
b) kod województwa (dwa znaki),
c) rok referencyjny, dla którego została wykonana roczna ocena jakości powietrza według art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (cztery cyfry),
d) kod strefy,
e) symbol zanieczyszczenia,
f) symbol czasu uśredniania (h/d/a/8) stężeń przekraczających poziom dopuszczalny lub poziom docelowy,
g) numer kolejny obszaru przekroczeń w strefie (dwa znaki).
Poszczególne pola należy oddzielać znakiem podkreślenia.
Przykład: PL_Mz_2018_PM10_d_01.
Wskazany sposób kodowania sytuacji przekroczeń stosuje się począwszy od 2020 r. – dla roku referencyjnego – 2019, dla którego wykonana została ocena jakości powietrza zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

 

Sprawozdanie z realizacji planu działań krótkoterminowych 1)

 

 

Nie realizowano planu działań krótkoterminowych