CID: FCA5-4072

Sprawozdanie okresowe z realizacji programu ochrony powietrza oraz jego aktualizacji 1)

I. Informacja ogólna na temat sprawozdania okresowego z realizacji programu ochrony powietrza

 

Lp.

Zawartość

Opis

1.

Rok referencyjny

2023

2.

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

3.

Kod strefy2)

PL0404

4.

Kod programu ochrony powietrza3)

PL0404PM10dBaPa_2018

5.

Adres strony internetowej, pod którym znajduje się sprawozdanie okresowe z realizacji programu ochrony powietrza

http://bip.baruchowo.pl/?c=1420

6.

Nazwa urzędu marszałkowskiego/urzędu miasta/urzędu gminy/starostwa powiatowego

Urząd Gminy w Baruchowie

7.

Adres pocztowy urzędu marszałkowskiego/urzędu miasta/urzędu gminy/starostwa powiatowego

- 54\-, Baruchowo, 87-821 Baruchowo

8.

Imię/imiona i nazwisko/nazwiska pracownika/pracowników urzędu marszałkowskiego/urzędu miasta/urzędu gminy/starostwa powiatowego odpowiedzialnego/odpowiedzialnych za przygotowanie danych

Joanna Ormińska-Safandowska

9.

Służbowy telefon pracownika/pracowników urzędu marszałkowskiego/urzędu miasta/urzędu gminy/ starostwa powiatowego odpowiedzialnego/odpowiedzialnych za przygotowanie danych

05428455611 wew. 32

10.

Służbowy adres poczty elektronicznej pracownika/pracowników urzędu marszałkowskiego/urzędu miasta/urzędu gminy/starostwa powiatowego odpowiedzialnego/odpowiedzialnych za przygotowanie danych

srodowisko@baruchowo.pl

11.

Uwagi

Nie realizowano planu działań krótkoterminowych.


 

II. Zestawienie informacji na temat realizacji działań naprawczych

 

Lp.

Zawartość

Odpowiedź

1.

Kod działania naprawczego4)

PL0404_ZSO

2.

Tytuł

Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych

3.

Kod sytuacji przekroczenia 5)

Nie dotyczy

4.

Opis

Zastąpienie niskosprawnych urządzeń grzewczych opalanych paliwami stałymi podłączeniem do sieci ciepłowniczej lub kotłami na ogrzewanie gazowe, elektryczne, zasilanymi olejem opałowym, OZE lub kotłami węglowymi/na biomasę spełniającymi wymagania ekoprojektu w budynkach mieszkalnych, lokalach, budynkach użyteczności publicznej, budynkach usługowych, produkcyjnych i handlowych. Prowadzenie działań termomodernizacyjnych w celu zwiększenia efektywności energetycznej budynków, w których dokonywana jest wymiana urządzeń grzewczych.

5.

Nazwa i kod strefy2)

strefa kujawsko-pomorska PL0404

6.

Obszar

Baruchowo gm. wiejska 0418022

7.

Termin zastosowania

styczeń 2023 - lipiec 2023

8.

Stan zaawansowania realizacji działania naprawczego w odniesieniu do wartości zaplanowanej do wykonania w danym roku sprawozdawczym  [%]

71 %

9.

Skala czasowa osiągnięcia redukcji stężenia

długoterminowe

10.

Kategoria źródeł emisji, której dotyczy działanie naprawcze

D: źródła związane z handlem i mieszkalnictwem

11.

Efekt rzeczowy działania naprawczego obliczony (oszacowany) na podstawie wskaźnika(-ków) monitorowania postępu realizacji działania naprawczego w ciągu roku realizacji programu ochrony powietrza                                                            

Miasto / ulica Baruchowo; Czarne; Goreń Duży; Goreń Nowy; Kurowo-Parcele; Kłotno; Lubaty; Skrzynki; Zakrzewo; Zawada-Piaski; Świątkowice

Liczba nowo wybudowanych budynków mieszkalnych lub lokali, które wykorzystują niskoemisyjne lub zeroemisyjne źródła ciepła [szt.]

4

 

Liczba zlikwidowanych kotłów na paliwo stałe [szt.]

15

 

Liczba [szt.] budynków, w tym jednorodzinnych i wielorodzinnych lub lokali, w których została dokonana:

likwidacja kotła węglowego - podłączenie do sieci cieplnej

0

zmiana paliwa węglowego na gazowe

2

instalacja pompy ciepła

11

zmiana kotła na nowy kocioł węglowy spełniający wymagania ekoprojektu, zasilany ręczne

0

zmiana kotła na nowy kocioł węglowy spełniający wymagania ekoprojektu, zasilany automatycznie

0

zmiana kotła na nowy kocioł na biomasę spełniający wymagania ekoprojektu, zasilany ręcznie

0

zmiana kotła na nowy kocioł na biomasę spełniający wymagania ekoprojektu, zasilany automatycznie

2

zmiana ogrzewania węglowego na elektryczne

0

zmiana paliwa węglowego na olejowe

0

termomodernizacja i zmiana paliwa na gazowe

0

termomodernizacja i zmiana paliwa na olejowe

0

termomodernizacja i zmiana kotła na węglowy spełniający wymagania ekoprojektu, ręczny

0

termomodernizacja i zmiana kotła na węglowy spełniający wymagania ekoprojektu, automatyczny

0

termomodernizacja i zmiana kotła na biomasę spełniający wymagania ekoprojektu, ręczny

0

termomodernizacja i zmiana kotła na biomasę spełniający wymagania ekoprojektu, automatyczny

0

termomodernizacja i likwidacja kotła węglowego poprzez podłączenie do sieci cieplnej

0

termomodernizacja i likwidacja kotła węglowego poprzez podłączenie pompy ciepła

0

termomodernizacja i likwidacja kotła węglowego poprzez zastosowanie ogrzewania elektrycznego

0

 

Powierzchnia [m2] budynków, w tym jednorodzinnych i wielorodzinnych lub lokali, w których została dokonana:

likwidacja kotła węglowego - podłączenie do sieci cieplnej

0

zmiana paliwa węglowego na gazowe

400

instalacja pompy ciepła

2005

zmiana kotła na nowy kocioł węglowy spełniający wymagania ekoprojektu, zasilany ręczne

0

zmiana kotła na nowy kocioł węglowy spełniający wymagania ekoprojektu, zasilany automatycznie

0

zmiana kotła na nowy kocioł na biomasę spełniający wymagania ekoprojektu, zasilany ręcznie

0

zmiana kotła na nowy kocioł na biomasę spełniający wymagania ekoprojektu, zasilany automatycznie

409

zmiana ogrzewania węglowego na elektryczne

0

zmiana paliwa węglowego na olejowe

0

termomodernizacja i zmiana paliwa na gazowe

0

termomodernizacja i zmiana paliwa na olejowe

0

termomodernizacja i zmiana kotła na węglowy spełniający wymagania ekoprojektu, ręczny

0

termomodernizacja i zmiana kotła na węglowy spełniający wymagania ekoprojektu, automatyczny

0

termomodernizacja i zmiana kotła na biomasę spełniający wymagania ekoprojektu, ręczny

0

termomodernizacja i zmiana kotła na biomasę spełniający wymagania ekoprojektu, automatyczny

0

termomodernizacja i likwidacja kotła węglowego poprzez podłączenie do sieci cieplnej

0

termomodernizacja i likwidacja kotła węglowego poprzez podłączenie pompy ciepła

0

termomodernizacja i likwidacja kotła węglowego poprzez zastosowanie ogrzewania elektrycznego

0

 

12.

Redukcja wielkości emisji poszczególnych substancji w powietrzu w ciągu roku osiągnięta w wyniku realizacji działania naprawczego, w ciągu roku realizacji programu ochrony powietrza (Mg/rok)

Całkowita szacunkowa redukcja emisji [Mg/rok]

PM10

1,39

 

B(a)P

0,000682

 

13.

Wysokość poniesionych kosztów (w PLN)

Szacunkowy koszt: 1177858,08

 

Źródło dofinansowania

Wartość [PLN]

Środki własne JST

0,00

Środki WFOŚiGW

241346,20

Środki NFOŚiGW

0,00

Fundusze unijne RPO

0,00

Fundusze unijne POIŚ

0,00

Inne

0,00

 

14.

Wysokość poniesionych kosztów (w EUR)

Szacunkowy koszt: 264473,25

 

Źródło dofinansowania

Wartość [EUR]

Środki własne JST

0,00

Środki WFOŚiGW

54191,26

Środki NFOŚiGW

0,00

Fundusze unijne RPO

0,00

Fundusze unijne POIŚ

0,00

Inne

0,00

 

15.

Uwagi

 


 

 

Lp.

Zawartość

Odpowiedź

1.

Kod działania naprawczego4)

PL0404_EE

2.

Tytuł

Edukacja ekologiczna

3.

Kod sytuacji przekroczenia 5)

Nie dotyczy

4.

Opis

Prowadzenie akcji edukacyjnych uświadamiających mieszkańcom: zagrożenia dla zdrowia, jakie niesie ze sobą zanieczyszczenie powietrza; wpływ spalania paliw niskiej jakości oraz odpadów na jakość powietrza oraz informowanie mieszkańców o zakazach związanych z postępowaniem z odpadami oraz wynikających z uchwały antysmogowej.

5.

Nazwa i kod strefy2)

strefa kujawsko-pomorska PL0404

6.

Obszar

Baruchowo gm. wiejska 0418022

7.

Termin zastosowania

styczeń 2023 - lipiec 2023

8.

Stan zaawansowania realizacji działania naprawczego w odniesieniu do wartości zaplanowanej do wykonania w danym roku sprawozdawczym  [%]

200 %

9.

Skala czasowa osiągnięcia redukcji stężenia

długoterminowe

10.

Kategoria źródeł emisji, której dotyczy działanie naprawcze

D: źródła związane z handlem i mieszkalnictwem

11.

Efekt rzeczowy działania naprawczego obliczony (oszacowany) na podstawie wskaźnika(-ków) monitorowania postępu realizacji działania naprawczego w ciągu roku realizacji programu ochrony powietrza                                                            

Liczba placówek oświatowych objętych edukacją ekologiczną [szt.]

1

 

Liczba przeprowadzonych kampanii [szt.]

1

 

Liczba przeprowadzonych akcji szkolnych [szt.]

1

 

Liczba przeprowadzonych konferencji [szt.]

0

 

Liczba osób objętych działaniami informacyjnymi i edukacyjnymi [szt.]

200

 

Liczba przygotowanych materiałów edukacyjnych [szt.]

1

 

12.

Redukcja wielkości emisji poszczególnych substancji w powietrzu w ciągu roku osiągnięta w wyniku realizacji działania naprawczego, w ciągu roku realizacji programu ochrony powietrza (Mg/rok)

Nie dotyczy

13.

Wysokość poniesionych kosztów (w PLN)

Szacunkowy koszt: 350,00

 

Źródło dofinansowania

Wartość [PLN]

Środki własne JST

0,00

Środki WFOŚiGW

0,00

Środki NFOŚiGW

0,00

Fundusze unijne RPO

0,00

Fundusze unijne POIŚ

0,00

Inne

0,00

 

14.

Wysokość poniesionych kosztów (w EUR)

Szacunkowy koszt: 78,59

 

Źródło dofinansowania

Wartość [EUR]

Środki własne JST

0,00

Środki WFOŚiGW

0,00

Środki NFOŚiGW

0,00

Fundusze unijne RPO

0,00

Fundusze unijne POIŚ

0,00

Inne

0,00

 

15.

Uwagi

 


 

 

Lp.

Zawartość

Odpowiedź

1.

Kod działania naprawczego4)

PL0404_KPP

2.

Tytuł

Prowadzenie kontroli przestrzegania przepisów ograniczających używanie paliw lub urządzeń do celów grzewczych oraz zakazu spalania odpadów

3.

Kod sytuacji przekroczenia 5)

Nie dotyczy

4.

Opis

Działalność kontrolna w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów w kotłach i piecach, wypalania traw i łąk oraz przestrzegania zapisów wynikających z tzw. uchwały antysmogowej, o której mowa w art. 96 ustawy POŚ.

5.

Nazwa i kod strefy2)

strefa kujawsko-pomorska PL0404

6.

Obszar

Baruchowo gm. wiejska 0418022

7.

Termin zastosowania

styczeń 2023 - lipiec 2023

8.

Stan zaawansowania realizacji działania naprawczego w odniesieniu do wartości zaplanowanej do wykonania w danym roku sprawozdawczym  [%]

100 %

9.

Skala czasowa osiągnięcia redukcji stężenia

krótkoterminowe

10.

Kategoria źródeł emisji, której dotyczy działanie naprawcze

D: źródła związane z handlem i mieszkalnictwem

11.

Efekt rzeczowy działania naprawczego obliczony (oszacowany) na podstawie wskaźnika(-ków) monitorowania postępu realizacji działania naprawczego w ciągu roku realizacji programu ochrony powietrza                                                            

Liczba przeprowadzonych kontroli [szt.]

5

 

Liczba popełnionych wykroczeń [szt.]

0

 

Liczba udzielonych pouczeń [szt.]

3

 

Liczba wystawionych mandatów [szt.]

0

 

Liczba spraw skierowanych do sądu [szt.]

0

 

12.

Redukcja wielkości emisji poszczególnych substancji w powietrzu w ciągu roku osiągnięta w wyniku realizacji działania naprawczego, w ciągu roku realizacji programu ochrony powietrza (Mg/rok)

Nie dotyczy

13.

Wysokość poniesionych kosztów (w PLN)

Szacunkowy koszt: 0,00

 

Źródło dofinansowania

Wartość [PLN]

Środki własne JST

0,00

Środki WFOŚiGW

0,00

Środki NFOŚiGW

0,00

Fundusze unijne RPO

0,00

Fundusze unijne POIŚ

0,00

Inne

0,00

 

14.

Wysokość poniesionych kosztów (w EUR)

Szacunkowy koszt: 0,00

 

Źródło dofinansowania

Wartość [EUR]

Środki własne JST

0,00

Środki WFOŚiGW

0,00

Środki NFOŚiGW

0,00

Fundusze unijne RPO

0,00

Fundusze unijne POIŚ

0,00

Inne

0,00

 

15.

Uwagi

 


 

 

Informacje dodatkowe o kierunkach i zakresie podjętych działań naprawczych – zgodnie z Dz.U.2023 poz. 350, §10 ust. 1, pkt 1                            

Udzielanie informacji o obowiązkach wynikających z Uchwały antysmogowej

Podsumowanie kosztów realizacji działań naprawczych

 

 

PLN

EUR

Szacunkowa wysokość całkowita kosztów, w tym:

1178208,08

264551,84

Środki własne JST

0,00

0,00

Środki WFOŚiGW

241346,20

54191,26

Środki NFOŚiGW

0,00

0,00

Fundusze unijne RPO

0,00

0,00

Fundusze unijne POIŚ

0,00

0,00

Inne

0,00

0,00

Podsumowanie efektów ekologicznych

 

Nazwa substancji

Całkowita szacunkowa redukcja emisji [Mg/rok]

PM10

1,39

PM2,5

0,00

B(a)P

0,000682

Benzen

0,00

Arsen

0,00

Nikiel

0,00

SO2

0,00

NOx

0,00

CO

0,00

NMLZO

0,00

Objaśnienia:

1) Informacja dotycząca sprawozdania okresowego z realizacji programu ochrony powietrza jest tożsama z informacją dotyczącą sprawozdania okresowego z realizacji aktualizacji programu ochrony powietrza.

2) Kod strefy określony zgodnie z art. 87 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556, z późn. zm.) w załączniku do tej ustawy.

3) Kod dla programu może faktycznie być kodem strefy określonym w załączniku do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, do którego dodaje się symbol substancji, dla której zostały wykonane program ochrony powietrza lub jego aktualizacja, wraz z podaniem okresu uśredniania wyników pomiarów (na przykład PL1401PM10a). W przypadku aktualizacji programu ochrony powietrza można zastosować nowy kod programu aktualizowanego.

4) Kod działania naprawczego służący do identyfikacji działań naprawczych w sprawozdaniu z realizacji programu ochrony powietrza lub jego aktualizacji przygotowywanym zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

5) Kod sytuacji przekroczenia służący do identyfikacji sytuacji przekroczeń w strefie. Każdej sytuacji przekroczenia nadaje się kod. Kod składa się z 7 pól:
a) kod kraju (dwa znaki: PL),
b) kod województwa (dwa znaki),
c) rok referencyjny, dla którego została wykonana roczna ocena jakości powietrza według art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (cztery cyfry),
d) kod strefy,
e) symbol zanieczyszczenia,
f) symbol czasu uśredniania (h/d/a/8) stężeń przekraczających poziom dopuszczalny lub poziom docelowy,
g) numer kolejny obszaru przekroczeń w strefie (dwa znaki).
Poszczególne pola należy oddzielać znakiem podkreślenia.
Przykład: PL_Mz_2018_PM10_d_01.
Wskazany sposób kodowania sytuacji przekroczeń stosuje się począwszy od 2020 r. – dla roku referencyjnego – 2019, dla którego wykonana została ocena jakości powietrza zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

 

Sprawozdanie z realizacji planu działań krótkoterminowych 1)

 

 

Nie realizowano planu działań krótkoterminowych