OGŁOSZENIE

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Baruchowie

            o naborze na stanowisko pracownika socjalnego w GOPS Baruchowo

 

1. Przedmiot naboru:

- stanowisko: pracownik socjalny

- liczba stanowisk - 1 etat

- miejsce wykonywania pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baruchowie,

 Baruchowo 54,  87-821 Baruchowo

- podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony z możliwością późniejszego zatrudnienia na czas nieokreślony.

 

2. Wymagania niezbędne:

- obywatelstwopolskie,

- nieposzlakowanaopinia,

- kandydat/kandydatka nie  możnebyćskazany/skazanaprawomocnym wyrokiemsąduzaumyślneprzestępstwościganezoskarżeniapublicznegolubumyślneprzestępstwoskarbowe,

- wykształcenie:

Pracownikiem socjalnym może być osoba, która:

  • posiadadyplomukończeniakolegiumpracowników służbspołecznych,
  • ukończyłastudiawyższenakierunkupracasocjalna lub w zakresie pracy socjalnej,
  • do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodupracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika,pedagogika specjalna,politologia,politykaspołeczna,psychologia,socjologia,naukiorodzinie,
  • ukończyła studia podyplomowe z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej, po uprzednim ukończeniu studiów na jednym z kierunków, o których mowa w pkt 3.

- posiadaniepełnejzdolnościdoczynnościprawnychorazkorzystaniezpełniprawpublicznych,

- stanzdrowiapozwalającynazatrudnienienaokreślonymstanowisku,

- umiejętność zastosowania i interpretacji przepisów prawa z zakresu ustaw: ustawy o pomocyspołecznej,ustawyoOchronieDanychOsobowych,ustawyKodeksPostępowaniaAdministracyjnego, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o wspieraniurodzinyisystemiepieczyzastępczej,ustawyoprzeciwdziałaniualkoholizmowiinarkomanii,o ochroniezdrowiapsychicznego,o świadczeniachopiekizdrowotnejfinansowanychześrodkówpublicznychoraz innychustaw i rozporządzeńzwiązanychz realizacją zadań zpomocyspołecznej,

- umiejętnośćobsługikomputeranapoziomiebardzodobrym,

- prawojazdykat.B,

- doświadczenie zawodowe na stanowisku pracownik socjalny w pomocy społecznej min. 1 rok.

 

3. Wymagania dodatkowe:

-posiadanie cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole, sprawna obsługa klienta, konsekwencja w realizowaniu zadań, samodzielność w podejmowaniu rozstrzygnięć w ramach prowadzonych zadań, empatia, terminowość, rzetelność, kreatywność, samodyscyplina, asertywność, odporność na stres,

- umiejętność stosowania i interpretacji przepisów prawa,

- umiejętność poprawnego formułowania pism,

- nastawienie na własny rozwój, chęć podnoszenia kwalifikacji,

- doświadczenie w realizacji projektów,

- umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami.

 

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

- rozeznanieiustalaniepotrzebwzakresiepomocyspołecznejwynikającezzadańwłasnych  gminyizleconych,

 - analizowanie i ocenianie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocyspołecznej,

- wnioskowaniewsprawieprzydzielaniaświadczeń,

-prowadzeniepostępowańwsprawieświadczeńpomocyspołecznejwszczególności:przyjmowanie wniosków, przeprowadzanie wywiadów środowiskowych równieżw formie elektronicznej, kompletowaniedokumentacjizgodnie z obowiązującymi przepisami,tworzenieprojektówdecyzji,sporządzeniazapotrzebowanianaśrodkifinansowe,

- praca socjalna,

- zawieranieirealizacjakontraktówsocjalnych,

-informowanieklientówośrodkaodostępnychformachwsparcia,

- przestrzeganieterminowościzałatwianiaspraw,

- obsługaprogramukomputerowegowzakresiepowierzonychobowiązkówwtymwprowadzanie danych klientów i wywiadów środowiskowych do systemu informatycznegoorazichbieżącaaktualizacja,

- prowadzeniedziałalnościprofilaktycznejmającejnaceluzapobieganiesytuacjompowodującym koniecznośćudzielaniapomocy,

- współdziałanie z instytucjami,zakładamipracy,organizacjamispołecznymi,placówkamisłużbyzdrowia,

- pomoc w dostępie do specjalistycznego poradnictwa realizowanego przez właściwe instytucjepaństwowe, samorządowe organizacje pozarządowe oraz wspieraniewuzyskaniupomocy,

- inicjowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób,rodzin,grup,iśrodowiskspołecznych,

- prowadzenie pełnej dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami orazzzaleceniemkierownikaOśrodka,

- kierowaniesię zasadamietykizawodowej,

- uczestniczeniewnaradachiszkoleniach,

- podnoszenieswoichkwalifikacjizawodowych,

- przestrzeganietajemnicypaństwowejisłużbowej,

- zachowaniawtajemnicyinformacjiuzyskanychwtokuczynnościzawodowychtakżepo  ustaniuzatrudnienia,

- ochronadanychosobowychprzedniepowołanymdostępem,nieuzasadnionąmodyfikacjąlubzniszczeniem,nielegalnymujawnieniemlubpozyskaniem,

- znajomośćprzepisówprawnychwzakresiedziałalnościOśrodka,

- przygotowywanie i opracowywanieprojektówsocjalnychw zakresiewspierającymdziałalnośćwsferzepomocyspołecznej,

- obsługa programów komputerowych,

- archiwizowanie dokumentów,

- wykonywanie wszelkich innych czynności zleconych przez Kierownika GOPS Baruchowo.

 

5. Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny własnoręcznie podpisany,

- życiorys - curriculum vitae własnoręcznie podpisany,

- kserokopie świadectw pracy,

- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

- kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

-kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

- oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne,

- oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia,

- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy sie wobec kandydata postępowanie karne,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania konkursowego danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1781).

- ewentualnie posiadane referencje.

 

6. Warunki zatrudnienia na danym stanowisku:

- zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu,

- umowa o pracę zawarta będzie na czas określony, nie dłuższy jednak niż 6 miesięcy, z możliwością zatrudnia na czas nieokreślony,

- praca przy komputerze przekraczającą 4 godz.

 

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

 

 Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Nabór na stanowisko pracownika socjalnego" z podanym adresem zwrotnym, należy składać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baruchowie, Baruchowo 54,  87-821 Baruchowo, do dnia 10 października 2023r. do godz.15:00 (decyduje data wpływu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baruchowie).

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani pisemnie lub telefonicznie o terminie i miejscu kwalifikacji merytorycznej.

Osoby, które złożyły oferty zostaną o wyniku rekrutacji poinformowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu rekrutacji.