Informacje o zamówieniu

Temat zamówienia: Przebudowa drogi gminnej nr 191037C w miejscowości Zakrzewo od km 0+000 do km 0+603

Sygnatura: IBR.271.08.2023.KG

Tryb postępowania: Tryb podstawowy bez negocjacji

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Termin składania ofert/wniosków: 2023-05-31 10:00:00

Termin otwarcia ofert: 2023-05-31 10:15:00

Termin związania ofertą: 2023-06-29

 

Link do strony w postępowaniem: https://e-propublico.pl/Ogloszenia/Details/136609e8-d5e3-4544-8fb7-66e7e5c50bbd