Informacje o zamówieniu

Temat zamówienia: Demontaż, transport i utylizacja pokryć dachowych zawierających azbest na budynkach mieszkalnych i gospodarczych z terenu Gminy Baruchowo w roku 2022

Sygnatura: IBR.271.07.2022.KG

Tryb postępowania: Uproszczone (pozaustawowe)

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Termin składania ofert/wniosków: 2022-04-15 10:00:00

Termin otwarcia ofert: 2022-04-15 10:15:00

Termin związania ofertą: 2022-05-14

 

Przetarg opublikowany na platformie: https://e-propublico.pl/Ogloszenia/Details/46c80fac-21b6-4cee-b3bd-aa040a7a00ac