KLAUZULA INFORMACYJNA RADY GMINY O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rada Gminy Baruchowo, reprezentowana przez Przewodniczącego, z siedzibą w urzędzie: ul. Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo.
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie naszego działania, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, Pawłem Modrzejewskim za pomocą adresu inspektor@kiodo.pl tel. 544 544 006.
 3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w celuwypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Radzie Gminy, jako Administratorze danych , na podstawie art. 6, ust. 1, lit. c i e RODO,  w szczególności w związku z przepisami Ustawy o samorządzie gminnym oraz Kodeksu postępowania administracyjnego.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

           1)    organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 

           2)    inne podmioty, które przetwarzają dane osobowe na podstawie stosownych umów powierzenia.

 

Odbiorcą Państwa danych jest Urząd Gminy Baruchowo, jako jednostka obsługująca Radę Gminy.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, na zasadach określonych  w RODO, przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 

a) dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;

b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;

c) usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;

d) ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;

 1. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obowiązkowe.
  Ich niepodanie  skutkować będzie niemożliwością wykonywania przez nas zadań ustawowych, czy załatwienia Państwa sprawy.
 3. Państwa dane nie są przekazywane do krajów trzecich,  administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust 1 i 4 RODO.