Baruchowo, 2021.12.14  

                 

IBR.6220.1.12.2021

 

 

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Zgodnie z art. 38, art. 74 ust. 3 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2021r., poz.247 ze zm.), w związku z art. 49ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.),

 

Wójt Gminy Baruchowo   

 

podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 14.12.2021r. została wydana decyzja nr IBR.6220.1.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa elektrowni fotowoltaicznej o nazwie „Energia Przyszłości”  o mocy 1,2 MW i powierzchni nie przekraczającej 2,60 ha, linii kablowych SN i  NN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, placami i drogami wewnętrznymi oraz niezbędnymi urządzeniami elektroenergetycznymi na terenie działek nr 148 i 149 położonych w obrębie geodezyjnym 0013 w miejscowości Świątkowice, gmina Baruchowo”.

Postępowanie w niniejszej sprawie prowadzono na wniosek Czesława Ogłodzińskiego.

 Z treścią w/w decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, opiniami: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku i Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku można zapoznać się w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, w siedzibie Urzędu Gminy Baruchowo, Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo, pokój nr 3 od poniedziałku do piątku, w godzinach  od 8.00 do 15.00.

 

Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia: 14.12.2021r.

 

Z up. Wójta
Krzysztof Grudziński
Zastępca Wójta 

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez:

  1. Zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Baruchowo: www.bip.baruchowo.pl
  2. Zamieszczeniena tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Baruchowo
  3. Zmieszczenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Świątkowice.
  4. a/a.