Baruchowo, dn. 2021.09.06

 

IBR.6733.2.4.2021

 

 

OBWIESZCZENIE

o wystąpieniu o uzgodnienie decyzji

 

Wójt Gminy w Baruchowie, zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.

– Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 4 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. z 2021r. poz. 741 ze zm.), zawiadamia, że w dniu 06.09.2021r. wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku, Dyrektora Zarządu Zlewni w Włocławku PGW WP, Starosty Włocławksiego o uzgodnienie projektu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na: budowie słupowej stacji transformatorowej 15/0, 4kV; budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN, nN wraz z rozdzielnicą kablową; wymianie słupów linii napowietrznej SN, nN wraz z demontażem odcinka linii napowietrznej nN ze słupami na dz. nr 44/3, 44/4, 44/1, 42, 37/1, 37/2 w obrębie ewid. Kurowo Babia Góra  oraz na dz. nr 1, 3/1, 3/2, w obrębie ewid. Kurowo Parcele, gmina Baruchowo

 

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Osoby zainteresowane przedmiotowym przedsięwzięciem mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Baruchowo, pok. nr 3 w godz. 8:00 do 15:00.

 

Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia na 06 września 2021r.

 

   

 

 

 

                                              

 

 

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez:

1.       Zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Baruchowo: www.bip.baruchowo.pl,

2.       Zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Baruchowo,

3.       Zmieszczenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Kurowo Kolonia,

4.       Zmieszczenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Kurowo Parcele.