Baruchowo, 2021.08.09

IBR.6220.1.7.2021                             

O B W I E S Z C Z E N I E

o niezałatwieniu sprawy w terminie
 

 

Na podstawie art. 36 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 247 ze zm.)

zawiadamiam,

iż nie jest możliwe załatwienie sprawy w terminie określonym w art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021r., poz. 247 ze zm.) dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:„Budowie elektrowni fotowoltaicznej o nazwie „Energia Przyszłości”  o mocy 1,2 MW i powierzchni nie przekraczającej 2,60 ha, linii kablowych SN i  NN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, placami i drogami wewnętrznymi oraz niezbędnymi urządzeniami elektroenergetycznymi na terenie działek nr 148 i 149 położonych w obrębie geodezyjnym 0013 w miejscowości Świątkowice, gmina Baruchowo”.

Wydanie decyzji wymaga uzyskania opinii od organów opiniujących. W dniu 27.07.2021 r. od Regionalnego Dyrektora Środowiska w Bydgoszczy wpłynęło wezwanie skierowane do inwestora, do przedłożenia dodatkowych informacji.

Biorąc pod uwagę powyższe informuję, że sprawa zostanie zakończona po uzyskaniu opinii, w terminie do dnia 9 września 2021roku.

Ponadto informuję, że zgodnie z art. 37 § 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021r., poz. 735) w przypadku stwierdzenia  bezczynności lub przewlekłości prowadzonego postępowania stronie przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku  za pośrednictwem Wójta Gminy Baruchowo.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r., poz.247 ze zm.) oraz art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz.735) zawiadomienie stron o czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia: 09.08.2021 r.

z up. Wójta
Krzysztof Grudziński
Zastępca Wójta

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez:

  1. Zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Baruchowo: www.bip.baruchowo.pl,
  2. Zamieszczeniena tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Baruchowo,
  3. Zmieszczenie na tablicach ogłoszeń w miejscowości Świątkowice,
  4. UG-a/a.