Baruchowo, 15.03.2021r.

IBR.6722.1.2021

 

 

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Baruchowo w obrębach geodezyjnych Baruchowo i Boża Wola oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej w/w projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

 

         Wójt Gminy Baruchowo na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2020r. poz. 293 z poźn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2020r. poz. 283 z poźn. zm.) zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy Baruchowo uchwały Nr XXII.164.2020 z dnia 12 listopada 2020r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Baruchowo w obrębach geodezyjnych Baruchowo i Boża Wola.

            Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wym. planu miejscowego. Jednocześnie w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny na środowisko informuję, że zainteresowani mogą składać wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko wyżej wymienionego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wnioski należy składać  do Wójta Gminy Baruchowo:

• na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Baruchowo, Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo lub przesłać pocztą na ww. adres Urzędu,

• za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: gmina@baruchowo.pl na adres skrytki ePUAP:

-/UG_Baruchowo/Skrytka

- /UG_Baruchowo/SkrytkaESP

w terminie 21 od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, tj. do dnia 06.04.2021r.

Wniosek powinien zawierać:

- nazwisko i imię albo nazwę,

- adres zamieszkania albo siedziby,

- przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.