WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY - 30.09.2020 r.

 

Lp.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

 

Powierzchnia przeznaczona do sprzedaży

 

 

Opis i sposób zagospodarowania nieruchomości

 

Przeznaczenie nieruchomości

 

Cena nieruchomości

 

Forma zbycia

1.

 

WL1W/00035344/2

dz. 77,

obręb Okna,

 gm. Baruchowo

pow. Włocławski

woj. kujawsko –

 – pomorskie

 

dz. 77

obręb Okna,

-

o pow.

0,2500 ha

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w miejscowości Okna, oznaczona i opisana w ewidencji gruntów jako RV, RVI – grunty orne. Dla nieruchomości została wydana decyzja,
zn. IBR.6730.29.2016 z dnia 15.07.2016 r. ustalającą warunki zabudowy oraz wymagania dotyczące zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego z garażem w bryle budynku, przydomową oczyszczalnią ścieków oraz niezbędną infrastrukturą techniczną. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi starsza zabudowa mieszkaniowa (działka położona pomiędzy zabudową) oraz droga publiczna. W otoczeniu zabudowa zagrodowa, oraz Środowiskowy Dom Samopomocy. Nieruchomość w kształcie prostokąta, ukształtowanie terenu równinne. Teren nieruchomości możliwy do uzbrojenia w sieć energetyczną, wodociągową i telekomunikacyjną. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej 191018C (Skrzynki – Okna) o nawierzchni asfaltowej.

 

W pasie 80 m od krawędzi drogi oznaczona jako

MU – teren zabudowy mieszkaniowej usługowej , pozostała część działki – tereny rolne.

 

23 000,00 zł

(netto)

 

Sprzedaż
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. 2020 poz. 65 ) upływa z dniem 16 listopada 2020 r.

W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

( Dz.U. 2020 poz. 65 ) z zastrzeżeniem art. 216a ww. ustawy przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

• przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie (tj. 16 listopada 2020 r.);

• jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie (tj. 16 listopada 2020 r.);

Ogłoszenie umieszczono na tablicy ogłoszeń dnia 30 września 2020 r.