Wykaz nieruchomości przeznaczonych do poddzierżawienia od 01.06.2019 r.

Lp.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Opis nieruchomości

Sposób zagospodarowania nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Wysokość opłaty i termin jej wnoszenia

Informacje             o przeznaczeniu do dzierżawy

Forma

1

2

4

5

6

7

8

9

1

WL1W/00054215/8

dz. nr 285/6 obręb Skrzynki, jednostka ewidencyjna Baruchowo,

o pow. 2,2263 ha.

Teren o pow. 5 500  m2 (z wyłączeniem terenu w odległości 50 metrów od linii brzegowej Jeziora Skrzyneckiego, na którym zlokalizowana jest plaża) – załączniki graficzny.

Teren przeznaczony do wydzierżawienia przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą celem realizacji działań polegających na:

- zorganizowaniu placu zabaw dla dzieci i boiska do piłki plażowej,

 - wykonaniu i usytuowaniu max. 4 kącików rekreacyjno – wypoczynkowych;

- przygotowaniu terenów pod parking samochodowy.

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Baruchowo: UT– tereny usług turystyki.

Minimalny roczny czynsz dzierżawny:

519,00 zł + obowiązujący podatek

 Płatny jednorazowo do dnia 10 czerwca każdego roku kalendarzowego.

Czynsz dzierżawny podlega waloryzacji

 o wskaźnik zmian cen nieruchomości ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” –

nie częściej niż raz w roku kalendarzowym.

do 01.06.2019 r do 31.12.2021 r.

przetarg

 

 

WYKAZ WYWIESZONY ZOSTAŁ NA TABLICY OGŁOSZEŃ URZĘDU GMINY BARUCHOWO, SOŁECTWA SKRZYNKI ORAZ NA STRONE WWW.BARUCHOWO.PL, WWW.BIP.BARUCHOWO.PL