Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Lp.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Opis nieruchomości

Sposób zagospodarowania nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Wysokość opłaty i termin jej wnoszenia

Informacje             o przeznaczeniu do dzierżawy

Forma

1

2

4

5

6

7

8

9

1

WL1W/00054215/8

dz. nr 285/6 obręb Skrzynki, jednostka ewidencyjna Baruchowo,

o pow. 2,2263 ha.

Teren o pow. ok                 600 m2 (z wyłączeniem terenu w odległości 50 metrów od linii brzegowej Jeziora Skrzyneckiego, na którym zlokalizowana jest plaża)

Przeznaczona do wydzierżawienia przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Zgodnie ze Studium uwarunkowań                            i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Baruchowo: UT– tereny usług turystyki.

Minimalny czynsz dzierżawny: 2 000,00 zł

 Płatny jednorazowo do dnia 10 czerwca każdego roku kalendarzowego.

Czynsz dzierżawny podlega waloryzacji

 o wskaźnik zmian cen nieruchomości ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w drodze obwieszczeń w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” –

nie częściej niż raz w roku kalendarzowym.         

Okres dzierżawy

od 01.04.2018 r. do 30.11.2018 r.

W trybie bezprzeta-

gowym

 

 

WYKAZ WYWIESZONY ZOSTAŁ NA TABLICY OGŁOSZEŃ URZĘDU GMINY BARUCHOWO, SOŁECTWA SKRZYNKI ORAZ NA STRONE WWW.BARUCHOWO.PL, WWW.BIP.BARUCHOWO.PL