Zamknij okno Drukuj dokument

Klauzula Informacyjna 2019

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Na podstawie art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ME (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz.Urz. UE L Nr 119, s.I informujemy, iż:

1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BARUCHOWIE, Baruchowo 54,87-821 Baruchowo, tel. (054) 2845-611 wew. 25,26 i 35.

2.     Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pan Paweł Modrzejewski. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@kiodo.pl

3.     Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

4.     Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

5.     Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust.1 lit. c ww. Rozporządzenia oraz następujące ustawy: Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018r., poz. 1058 z późn. zm.), Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015r., poz.1390 t.j.), Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2018r., poz. 2220 z późn.zm.), Ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2019r., poz. 670 z późn. zm.), Ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2018r. ,poz.2134 z późn. zm.), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2018r., poz.1061).

6.     Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

7.     Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,00-193 Warszawa.

 

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art.22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

Załączniki

KLAUZULA INFORMACYJNA (285.2kB)    

Metadane

Podmiot udostępniający:Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Źródło informacji:Zofia Stasiak
Data utworzenia:2019-02-11 07:27:52
Wprowadził do systemu:Piotr Dobiński
Data wprowadzenia:2019-02-11 07:28:08
Opublikował:Piotr Dobiński
Data publikacji:2019-02-11 07:29:34
Ostatnia zmiana:2019-07-12 10:29:06
Ilość wyświetleń:640