INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W POSTACI WIZERUNKÓW I GŁOSÓW OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W SESJACH
I KOMISJACH RADY GMINY BARUCHOWO

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1764), istnieje obowiązek rejestrowania przebiegu obrad za pomocą urządzeń utrwalających obraz i dźwięk oraz publikacji zapisanych nagrań m. in. w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

W związku z powyższym podaje się do wiadomości, że:

 

1.       Administratorem danych osobowych, przetwarzanych za pomocą monitoringu stosowanego
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Baruchowo, jest Wójt Gminy Baruchowo – adres Administratora: Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo.

2.       Z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Baruchowo można skontaktować się pod adresem e-mail: inspektor@kiodo.pl.

3.       Celem przetwarzania danych osobowych w postaci wizerunków i głosów uczestników obrad jest spełnienie przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa (zgodnie
z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

4.       Dane z monitoringu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji czynności uregulowanych ustawowo, w sposób określony przepisami RODO.

5.       Każda zarejestrowana na monitoringu osoba ma prawo żądania od Administratora dostępu do zapisu monitoringu.

6.       Każda zarejestrowana przez monitoring osoba ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że jej wizerunek i głos są przetwarzane niezgodnie z prawem – na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych – RODO).

7.       Dane osób nagrywanych nie są objęte zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji oraz nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na mocy przepisów prawa.   

Wójt Gminy Baruchowo

Stanisław Sadowski