Uchwała Nr 4.2018

Gminnej Komisji Wyborczej

w Baruchowie

 

z dnia 18 września 2018 r.

 

w sprawie przedłużenia terminu do dokonania dodatkowych zgłoszeń

list kandydatów na radnych

 

        Na podstawie art. 434 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) w związku z zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r. wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, Gminna Komisja Wyborcza w Baruchowie uchwala, co następuje:

 

§ 1. Wzywa się Komitety Wyborcze biorące udział w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w okręgach wyborczych nr: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15.

 

§ 2. Termin zgłaszania list kandydatów na radnych w wymienionych w § 1 okręgach wyborczych ulega przedłużeniu o 5 dni od dnia rozplakatowania obwieszczenia i upływa w dniu 24 września 2018 r.

 

§ 3. Gminna Komisja Wyborcza w Baruchowie dla przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych w wymienionych w § 1 okręgach wyborczych pełni w swojej siedzibie dyżur w następujących dniach:

         1) 19 września 2018 r. w godz. 1000 – 1200;

         2) 21 września 2018 r. w godz. 1300 – 1500;

         3) 24 września 2018 r. w godz. 1400 – 1600.

 

§ 4. Uchwałę przesyła się do wiadomości Komisarzowi Wyborczemu we Włocławku I.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 18 września 2018 r. i podlega publikacji w BIP, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.