OBWIESZCZENIE


Wójta Gminy Baruchowo

 

z dnia 14 września 2018 r. 

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Wójt Gminy Baruchowo podaje do publicznej wiadomości informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.:

 

 

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

sołectwa: Baruchowo, Świątkowice

świetlica Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, Baruchowo 19A, 87-821 Baruchowo

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

2

sołectwa: Kłotno, Nowa Zawada, Zakrzewo, Zawada-Piaski

świetlica Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, Baruchowo 19A, 87-821 Baruchowo

3

sołectwa: Boża Wola, Grodno, Kurowo-Kolonia, Kurowo-Parcele

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, Baruchowo 19B, 87-821 Baruchowo

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

4

sołectwa: Goreń, Lubaty, Okna, Patrówek, Skrzynki

Środowiskowy Dom Samopomocy, Czarne 11,      87-821 Baruchowo

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

5

Dom Pomocy Społecznej w Kurowie-Parcelach

Dom Pomocy Społecznej, Kurowo-Parcele Kurowo-Parcele 44, 87-821 Baruchowo

 

 

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego we Włocławku I najpóźniej do dnia 8 października 2018 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu
rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Baruchowo najpóźniej do dnia 12 października 2018 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 21 października 2018 r. od godz. 700 do godz. 2100.

 

 

Wójt Gminy Baruchowo

/-/ Stanisław Sadowski