WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY- 17.08.2017 r.

Lp

Oznaczenie nieruchomości wg. KW oraz EGiB

Powierzchnia przeznaczona do sprzedaży

Opis i sposób zagospodarowania nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Cena nierucho-mości

Forma zbycia

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

1.

 

 

 

WL1W/00085413/2

dz. nr 265/3,

obręb Goreń Duży

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka 265/3
o pow. 0,0771 ha
(771 m2)

 

Nieruchomość położona jest pomiędzy dwoma jeziorami, w odległości ok. 200 m od linii brzegowej jeziora Goreńskiego i ok. 500 m od linii brzegowej jeziora Skrzyneckiego. Zlokalizowana pośród zabudowy siedliskowej, jednorodzinnej i rekreacyjnej, terenów rolnych i leśnych. Położona ok 8 km od miejscowości gminnej Baruchowo oraz 28 km
 od Włocławka. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią tereny niezabudowane, przeznaczone pod zabudowę rekreacyjną. Nieruchomość składa się z jednej działki w kształcie wąskiego pasa gruntu, ukształtowanie terenu równinne. Działka nr 265/3 ma zapewnioną obsługę komunikacyjną poprzez dostęp do drogi kategorii powiatowej nr 2918C.

Zgodnie ze Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Baruchowo: tereny zabudowy rekreacji indywidualnej. Przeznaczona
na uzupełnienie działek sąsiednich.

 

 

 

18 000,00

(brutto)

 

 

 

Sprzedaż
 w trybie bezprzetar-gowym.

 

 

Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) upływa z dniem 7 września 2017 r.

W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu zgodnie z art. 34 ust 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) z zastrzeżeniem art. 216a przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

·       przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie
(tj. 7 września 2017 r.);

·       jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie (tj. 7 września 2017 r.);

 

Ogłoszenie umieszczono na tablicy ogłoszeń dnia: 17 sierpnia 2017 r.