ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA GMINY:

 

Do zakresu działania Gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone

ustawami na rzecz innych podmiotów.

 

1. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy:

1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,

2) dróg gminnych, ulic, mostów, placów i organizację ruchu drogowego,

3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenie w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,

4) ochrony zdrowia,

5) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych

6) gminnego budownictwa mieszkaniowego,

7) edukacji publicznej,

8) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,

9) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,

10) targowisk i hal targowych,

11) zieleni gminnej i zadrzewień,

12) cmentarzy komunalnych,

13) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochronyprzeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenie i Utrzymanie gminnego magazynu przeciwpowodziowego,

14) utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,

15) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietomwciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,

16) wspierania i upowszechniania idei samorządowej,

17) promocji gminy,

18) współpracy z organizacjami pozarządowymi,

19) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw,

20) lokalnego transportu zbiorowego.