OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na Demontaż, transport i utylizacja pokryć dachowych zawierających azbest na budynkach mieszkalnych i gospodarczych z terenu Gminy Baruchowo w 2013 roku

(zamieszczone w BZP w dniu 16.04.2013r., nr ogłoszenia: 148542-2013)

 

Zamawiający: Gmina Baruchowo, Baruchowo 54  87-821 Baruchowo

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

·       w zakresie proceduralnym i  merytorycznym:   Krzysztof Grudziński - Zastępca Wójta tel. (54) 274 55 47

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.baruchowo.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie 0,00 zł brutto można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 2.

Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Demontaż, transport i utylizacja pokryć dachowych zawierających azbest na budynkach mieszkalnych i gospodarczych z terenu Gminy Baruchowo w 2013 roku

Wspólny Słownik Zamówień: 90650000-8 - Usługi usuwania azbestu, 45262660-5 - Usuwanie azbestu, 90512000-9 - Usługi transportu odpadów

1. Przedmiotem postępowania jest wykonanie usługi związanej z demontażem, transportem i utylizacją pokryć dachowych zawierających azbest na budynkach mieszkalnych i gospodarczych z terenu Gminy Baruchowo w roku 2013, poprzez:

  a) demontaż, transport i utylizację pokryć dachowych zawierających azbest na 4 budynkach z terenu Gminy Baruchowo w ilości: 29,20 Mg - płyta falista;

  b) transport i utylizację materiałów zawierających azbest składowanych na 10 posesjach z terenu Gminy Baruchowo w ilości: 39,80 Mg - płyta falista, przed dniem wejścia w życie przepisów w sprawie sposobu i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest,

  c) zabezpieczenie odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami,

  d) przygotowanie do transportu i załadunek,

  e) uporządkowanie miejsca wykonania usługi z odpadów zawierających azbest oraz oczyszczenie z pyłu azbestu w sposób uniemożliwiający ich emisję do środowiska,

  f) transport odebranych odpadów,

  g) przekazanie odpadów na składowisko posiadające odpowiednie zezwolenie na unieszkodliwianie tego rodzaju odpadów.

objętych wnioskami składanymi przez zainteresowane osoby z dofinansowaniem w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

2. Ważenie zdemontowanych i odbieranych odpadów zawierających azbest powinno odbywać się w obecności właściciela nieruchomości. Wykonawca dokonuje ważenia przy użyciu odpowiednich urządzeń i z tej czynności sporządza protokół zawierający co najmniej następujące informacje:

  a) imię i nazwisko właściciela nieruchomości od którego odbierane są odpady zawierające azbest,

  b) miejsce odbioru odpadów,

  c) datę odbioru,

  d) ilość odebranych odpadów w Mg i m2,

  e) potwierdzenie prawidłowości wykonania usługi.

Jeden egzemplarz protokołu Wykonawca przekaże Zmawiającemu. Protokół należy sporządzić odrębnie z każdej posesji.

3. Po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca ma obowiązek dostarczyć właścicielowi lub zarządcy nieruchomości oraz Zamawiającemu pisemne oświadczenie o prawidłowości wykonania robót i oczyszczenia terenu z azbestu, nie później niż do dnia 15 listopada 2012r.

4. Potwierdzeniem unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych zawierających azbest będzie dostarczenie Zamawiającemu oryginału Karty przekazania odpadów zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2010 r. Nr 249, poz. 1673).

5. Wykonawca będzie spełniał wymogi Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r Nr 71 poz 649) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. Nr 216 poz 1824).

6. Ponadto Wykonawca w ramach ceny ofertowej zapewnia również:

  a) organizację i zabezpieczenie placu robót,

  b) uporządkowanie terenu po wykonanych pracach,

  c) naprawę na własny koszt wszelkich szkód powstałych w wyniku jego prac lub prac Podwykonawcy.

7. Załatwienie wszystkich formalności i pokrycie wszelkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia leży po stronie Wykonawcy robót.

8. Wykonawcę zobowiązuje się do sporządzenia i dostarczenia Zamawiającemu, przed zakończeniem zadania, dokumentów wymaganych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (WFOŚiGW), w tym m.in.:

  a) protokołu odbioru końcowego zadania pomiędzy gminą i wykonawcą (kopia poświadczona przez gminę),

  b) protokołów odbioru prac pomiędzy właścicielem nieruchomości i wykonawcą (kopia poświadczona przez gminę) zawierających oświadczenie wykonawcy o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2004 w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest - Dz.U. Nr 71 poz. 649 (kopia poświadczona),

  c) kart przekazania odpadów na składowisko - kopie poświadczone przez gminę,

  d) sprawozdania z wykazem obiektów, z których usunięto azbest i masą odpadów unieszkodliwionych;

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: data zakończenia: 2013-09-30

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Lp.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności tożsamej z przedmiotem zamówienia na podstawie aktualnych decyzji administracyjnej określającej warunki wytwarzania i gospodarowania odpadami zawierającymi azbest - decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami, a także decyzja zezwalająca na transport odpadów, wydane zgodnie z art. 17 ust. 1a, art. 21a i art., 21b oraz art. 28 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.). Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

2

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Przez spełnienie warunku rozumie się wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; co najmniej 3 (trzech) usług o podobnym charakterze i złożoności, tj. demontaż, zbiórka i utylizacja azbestu w ilości minimum 150 ton rocznie. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

3

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Przez spełnienie warunku rozumie się:

a) dysponowanie przez Wykonawcę odpowiednim sprzętem niezbędnym do wykonywania zamówienia zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71 poz. 649) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. Nr 216 poz. 1824);

b) dysponowanie przez Wykonawcę wagą przewoźną w celu zważenia materiałów zawierających azbest z poszczególnych nieruchomości,

c) dysponowanie przez Wykonawcę umową zawartą pomiędzy wykonawcą, a zakładem przyjmującym azbest oraz kserokopią zezwolenia zakładu przyjmującego azbest na utylizację azbestu.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

4

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Przez spełnienie warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - rozumie się osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - kierownik robót posiadający odpowiednie uprawnienia zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 nr 156 po. 1118) w branży konstrukcyjno-budowlanej, o specjalizacji związanej z realizacją zamówienia, oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

5

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Wykonawca powinien przedstawić posiadanie opłaconego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę zbliżoną do wartości złożonej oferty. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Wadium: oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 1 200.00 zł (słownie:  jeden tysiąc dwieście  00/100 zł)

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt)

100%

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4 do dnia 2013-04-24 do godz. 10:00.

Termin związania ofertą: 30 dni

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: w postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6

 

Baruchowo dnia: 2013-04-16