Baruchowo, 2012.11.07

 

 

                             

O B W I E S Z C Z E N I E

w sprawie wystąpienia do RDOŚ w Bydgoszczy i PWIS w Bydgoszczy

 

 

Na podstawie art. 33 ust.  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania   na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 12271 z późn. zm.),

 

 

 

Zawiadamiam,

że w związku z opracowaniem „Programu Ochrony Środowiska Gminy Baruchowo na lata 2012-2018” i „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Baruchowo na lata 2012-2032”  Gmina Baruchowo wystąpiła do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy w sprawie odstąpienia do przeprowadzenia strategicznej oceny  oddziaływania an środowisko.

 

 

  

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez:

1.     Zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Baruchowo: www.bip.baruchowo.pl,

2.     Zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Baruchowo