Baruchowo, dnia 16.01.2012r.

 

 

Ogłoszenie

Wójta Gminy Baruchowo

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Baruchowo

 

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXVI/227/2010 Rady Gminy Baruchowo z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Baruchowo, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Baruchowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 01.02.2012r. do 02.03.2012r. w siedzibie Urzędu Gminy Baruchowo, Baruchowo 54, w godz. od 09:00 do 14:00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 28.02.2012r. w siedzibie Urzędu Gminy Baruchowo, o godz. 11:00.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnieść uwagi do projektu studium oraz do prognozy oddziaływania na środowisko.

Uwagi do projektu zmiany studium i prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

Uwagi należy składać do Wójta Gminy Baruchowo, Baruchowo 54, lub na adres elektroniczny: gmina@baruchowo.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.03.2012r.

 

 

 

 

Wójt Gminy Baruchowo

inż.  Stanisław Sadowski