Gmina Baruchowo zgodnie z Uchwałą Nr III/22/2002 Rady Gminy Baruchowo z dnia 10 grudnia 2002 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Baruchowo, powiat włocławski, przystąpiła do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar  gminy Baruchowo w jej granicach administracyjnych z wyłączeniem terenów objętych Uchwałami Nr XXXVIII/182/2002 i Nr XXXVIII/183/2002 Rady Gminy Baruchowo z dnia 20 sierpnia 2002 r. oraz Uchwałą Nr XXXIX/193/2002 Rady Gminy Baruchowo z dnia 11 września 2002 r. 

Przedmiotem ustaleń planu są zmiany przeznaczenia i sposobu użytkowania terenów oraz linie rozgraniczające te tereny, zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej, zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane, szczególne warunki zagospodarowania terenów wynikające z potrzeb ochrony środowiska, zasobów wodnych i zdrowia ludzi, prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych, tymczasowe sposoby zagospodarowania, urządzenia oraz użytkowania terenu.

W związku z powyższym od 1 stycznia 2004 Gmina Baruchowo posiada ważny plan zagospodarowania przestrzennego dla trzech terenów objętych zmianami:

a) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący teren wyodrębniony z części gminy Baruchowo, powiat włocławski położony w miejscowości Baruchowo,

b) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący tereny wyodrębniony z części gminy Baruchowo, powiat włocławski położone w miejscowości Baruchowo, Boża Wola,


c) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący teren wyodrębniony z części gminy Baruchowo, powiat włocławski położony w miejscowości Trzebowo,