Zarządzenie Nr 21.2011

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Ba ruchowo na 2011 roku

 

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. z 2009 roku Dz. U Nr 157, poz. 1240) oraz § 12 Uchwały Nr IV/14/10 Rady Gminy Baruchowo z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 r. Wójt Gminy zarządza, co następuje;

§ 1. W uchwale Rady Gminy Nr IV/14/10 z dnia 29 grudnia 2010 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok zmienionej:

-   Uchwalą Rady Gminy Nr VI.25.2011 z dnia 24 lutego 2011

-   Zarządzeniem Nr 8.2011 Wójta Gminy z dnia 23 marca 2011

-   Uchwała Nr V1I.33.2011 z. dnia 08 kwietnia 2011

-   Uchwałą nr V1II,35.2011 z dnia 29 kwietnia 2011

-   Zarządzeniem Nr 14.2011 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 11 maja 2011

-   Uchwałą Nr IX.40.2011 z dnia 30 maja 2011
-wprowadza się następująco zmiany;

1) Dochody budżetowe ulegają zmianie z kwoty

10.219.953

na kwotę

10.226.328 wg załącznika nr1

2). Wydatki budżetowe ulegają zmianie z kwoty

12.712.545

Na kwotę

12.718.920 wg załącznika nr 2

 

2.Zmienia się załącznik nr 1,2 do uchwały, o której mowa w ust 1. w ten sposób, że nadaje mu się brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 1, 2, do niniejszego zarządzenia,

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie 2 dniem 20 czerwca 2011 i podlega opublikowaniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Baruchowie.

 

Wójt

inż. Stanisław Sadowski