Urząd Gminy Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

 

Znak sprawy: IBR.271.13.2011.KG                                                      Baruchowo dnia: 2011-07-08

 

 

 

Wg rozdzielnika

 

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

Na podstawie art. 51 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) zapraszamy Państwa Firmę do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego na: Wykonanie projektu budowlanego, projektu wykonawczego budowy centrum rekreacyjnego ze sceną koncertową oraz placem targowym w Baruchowie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 21.06.2011r. nr 171491 – 2011, zamieszczone w siedzibie zamawiającego – w miejscu Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Baruchowo w dniu 2011-06-21, a także na stronie internetowej: www.bip.baruchowo.pl w dniu 21.06.2011r.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 2 do dnia 2011-07-25 do godz. 10:00.

W załączeniu przesyłamy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Zamawiający