<>

12.08.2009 UWAGA: W związku z licznymi pytaniami w kwestii oceny i wyboru trzech wykonawców spełniających kryteria podane w ogłoszeniu Zamawiający informuje, iż ocena odbywać się będzie w stylu zerojedynkowym, tzn. spełnia 1 pkt., nie spełnia 0 pkt.-ów.

Dla punktu: Wykaz wykonanych robót budowlanych, Zamawiający określił następujące kryterium oceny:

1.     jeśli Wykonawca przedstawi referencje lub inny dokument mówiący iż wykonał 3 prace w okresie ostatnich pięciu lat o nawierzchni z poliuretanu dla powierzchni minimum 1 500 m2 każda - otrzyma 1 pkt.,

2.     za każdą następną referencję lub inny dokument spełniający powyższy warunek dodatkowo otrzyma 1 pkt.

 

Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie: negocjacje z ogłoszeniem

 

Urząd Gminy Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

ogłasza negocjacje z ogłoszeniem na:

Budowa boiska do piłki nożnej – Etap II budowa bieżni wraz z rzutnią do pchnięcia kulą  i skocznią w dal i trójskoku w miejscowości Baruchowo

Termin wykonania zamówienia : data zakończenia: 2010-05-31

Termin związania ofertą: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)

Wadium: 12 000.00 zł (słownie:  dwanaście tysięcy 00/100 zł)

 

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

·         w zakresie proceduralnym i merytorycznym: Krzysztof Grudziński - Podinspektor ds. inwestycji i zam. pub. tel. (054) 2745 547

Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy składać siedziba zamawiającego (2) do dnia 2009-08-17 do godz. 11:00.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w ogłoszeniu oraz w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wykonawcy ubiegający się o dopuszczenie do udziału w postępowaniu muszą spełnić następujące warunki oraz złożyć wskazane niżej dokumenty:

 

Lp.:

Nazwa i opis warunku:

1

Sytuacja podmiotowa wykonawcy:

Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

2

Zdolność ekonomiczna i finansowa:

Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

3

Zdolność techniczna:

Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia

 

Lp.:

Nazwa i opis dokumentu:

1

Aktualny odpis z właściwego rejestru:

Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

2

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo Zamówień Publicznych:

Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

3

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy PZP:

Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

4

Zaświadczenie z właściwego organu podatkowego oraz ZUS:

Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

5

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej:

Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej

6

Potwierdzenie posiadanych uprawnień:

Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień w tym przynajmniej kierownik budowy z uprawnieniami w branży drogowej posiadający aktualny wpis do właściwej izby inżynierów.

7

Wykaz niezbędnych narzędzi i urządzeń:

Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca w tym co najmniej:  spycharka gąsiennicowa, walec statyczny samojezdny, maszyna do rozkładania warstwy elastycznej poliuretanowej.

8

Wykaz wykonanych robót budowlanych:

Wykaz wykonanych co najmniej 3 robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia (w tym o nawierzchni poliuretanowej z przeznaczeniem dla boisk wielofunkcyjnych lub bieżni o powierzchni co najmniej 1500 m2), z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie

9

Oświadczenie z art. 22 i 24:

Oświadczenie z art. 22 i 24

 

Do składania ofert zostanie dopuszczonych: 3 wykonawców.

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

 

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt)

100%

 

 

 

 Baruchowo dnia: 2009-08-10