Zamknij okno Drukuj dokument

 

Uchwała Nr VIII/46/2003
Rady Gminy Baruchowo
z dnia 30 czerwca 2003 roku

  w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Baruchowo

      Na podstawie art.18 ust.2 pkt 1 i art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U.  z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/

  

R A D A  G M I N Y

uchwala, co następuje:

 

 § 1.

 

Uchwala się Statut Gminy Baruchowo w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej Uchwały.

 

§ 2.

 

 

Traci moc Uchwała Nr XVI/79/96 Rady Gminy Baruchowo z dnia 25 stycznia 1996 roku i Uchwała Nr VI/39/2003 Rady Gminy Baruchowo z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Baruchowo.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Komorek