W sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok

Data uchwały:
2008-04-18

Numer uchwały:
XVI/121/08

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty