W sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok

Data uchwały:
2008-02-12

Numer uchwały:
XIV/106/08

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty