Gmina Baruchowo jest gminą rolniczo-turystyczną, posiada dobrze rozwiniętą infrastrukturę techniczną. Obecnie gmina jest zwodociągowana w 100%, stelefonizowana, posiada własną oczyszczalnię ścieków, składowisko odpadów stałych dobrze rozbudowaną sieć dróg. Wiodącą funkcją jest rolnictwo. Pod względem gospodarki rolnej w porównaniu do innych gmin powiatu ziemskiego włocławskiego posiada gleby o dość niskiej wartości rolniczej. Nasza gmina charakteryzuje się dosyć dużą lesistością - aż 36,6% powierzchni ogólnej. Jest to gmina biedna ale piękna.Posiada zagospodarowane tereny pod budownictwo letniskowe, ośrodki wczasowe.

W sezonie letnim jezioro Skrzyneckie można porównać do "Sopotu". Ściągają nad nasze jeziora turyści z całego kraju, chłonność turystyczna wynosi ca 3000 turystów w sezonie letnim.Gmina Baruchowo położona jest w południowo-wschodniej części województwa kujawsko - pomorskiego w powiecie włocławskim. Północną część gminy stanowi Brudzeński i Gostyniński - Włocławski Park Krajobrazowy, zajmujący około 61,7% jej powierzchni. Na terenie gminy znajduje się 166 ha wód powierzchniowych w postaci jezior i rzek o II klasie czystości. Duża ilość lasów oraz malownicze położenie akwenów wodnych stwarza sprzyjające warunki dla rozwoju turystyki i wypoczynku. Atrakcją przyrodniczą gminy są rezerwaty, pomniki przyrody oraz gatunki chronione roślin i zwierząt.

Na terenie Brudzeńskiego i Gostyniński - Włoclawskiego Parku Krajobrazowego zanotowano występowanie 180 gatunków roślin rzadkich i 52 gatunki roślin prawnie chronionych, 47 gatunków ssaków, 135 gatunków ptaków lęgowych, a ponadto wszystkie płazy i gady charakterystyczne dla niżu Polski. Obszar Parku został włączony do sieci ekologicznej EKONET - POLSKA, jako obszar węzłowy o znaczeniu krajowym na trasie korytarza ekologicznego doliny Wisły o znaczeniu międzynarodowym. Na obszar gminy przypada powierzchnia 6600 ha Parku co stanowi 61,70% jej obszaru. Na terenie Gminy Baruchowo zlokalizowane są także dwa rezerwaty przyrody: rezerwat leśny "Olszyny Rakutowskie" o pow.174,62 ha oraz rezerwat Leśno-jeziorny "Grodno" o pow.132,88 ha. Ponadto na terenie gminy znajduje się 19 drzew uznanych za pomniki przyrody.


Gmina należy do Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego. które ma siedzibę w Łącku. W stowarzyszeniu zrzeszonych jest 11 gmin o podobnych walorach. Są to m.in.: Łąck. Gostynin, Dunin Nowy. Gąbin. Kowal, Włocławek, Słubice, Iłów. Celem stowarzyszenia jest promocja walorów Pojezierza Gostynińskiego oraz współdziałanie na rzecz rozwoju turystyki i ochrony środowiska. Jest ono szansą na podejmowanie wspólnych działań zmierzających do promocji gmin i pełnego wykorzystania posiadanych zasobów przyrodniczych. Teren gminy Baruchowo jest atrakcyjnym miejscem do tworzenia gospodarstw agroturystycznych. które mogą stać się alternatywnym źródłem dochodów dla indywidualnych gospodarstw rolnych.