ROK 2006

1) Kontrola realizacji zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej (kontrola GOPS) przeprowadzona w Urzedzie Gminy w Baruchowie w dniu 30.03.2006 r. przez Danutę Matuszewską - kierownika Oddziału Zamiejscowego Wydziału Polityki Społecznej we Włocławku na podstawie upoważnienia Nr 430/06 wydanego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy i przez Krystynę Szumczer - starszego inspektora wojewódzkiego na podstawie upoważnienia Nr 1776/05 wydanego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy.

Informacje o szczegółach wyżej wymienionej kontroli dostępne są w Urzędzie Gminy w Baruchowie, pok. nr 4. 


2) Kontrola problemowa realizacji zadań ZPORR

W dniu 17.10.2006 r. na podstawie upoważnienia nr 1151/2006 z dnia 06.10.2006 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zespół kontrolujący w składzie:
- Franciszek Burandt - inspektor Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
- Bogdan Kugler - inspektor wojewódzki Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
przeprowadzili kontrolę w Urzędzie Gminy w Baruchowie.
Przedmiotem kontroli było:
- sprawdzenie faktycznego wykonania zakresu rzeczowego projektu nr Z/2.04/III/3.1/1/05 pod nazwą: "Przebudowa drogo gminnej w miejscowości Grodno od km 0+000 do km 0+832" w ramach ZPORR, Priorytet 3 - Rozwój lokalny,
- sprawdzenie zgodności realizowanego projektu z umową o dofinansowanie Nr Z/2.04/III/3.1/1/05/U/135/05 z dnia 16 grudnia 2005 r. zawartą pomiędzy Instytucją Pośredniczącą reprezentowaną przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego, a Gminą Baruchowo jako Beneficjentem,
- przestrzeganie procedur zamówień publicznych przy realizacji projektu,
- sprawdzenie zgodności z umową stosowanych działań promocyjnych Projektu,
- sprawdzenie zgodności działań beneficjenta z prawem polskim i wspólnotowym oraz zapisami ZPORR i Uzupełnieniami ZPORR,
- sprawdzenie dokumentów będących potwiedzeniem dokonania wydatków na realizację projektu
- przechowywania i archiwizowania dokumentacji projektu,
- wg ramowego programu kontroli oraz list sprawdzających.

Poniżej zamieszczamy:

Informację pokontrolną z kontroli problemowej realizacji zadań w ramach ZPORR projektu nr Z/2.04/III/3.1/1/05 Priorytet 3 Działanie 3.1 pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grodno od km 0+000 do km 0+832”.