Baruchowo, 2023.01.19

IBR.6730.60.5.2022

 

OBWIESZCZENIE

      o zakończeniu zbierania materiałów w sprawie wydania decyzji

 o warunkach zabudowy

 

    Wójt Gminy w Baruchowie, zgodnie z art. 10 § 1, 49, 49a oraz 73 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2022r. poz. 2000 ze zm.) zawiadamia, że w związku z postępowaniem prowadzonym na wniosek Pana Daniela Gontarek w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce nr 304/21, obręb ewidencyjny Goreń Duży, gmina Baruchowo

 

zakończono zbieranie materiału dowodowego w powyższej sprawie.

 

Stosownie do treści art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022r. poz. 2000 ze zm.), zawiadamia się strony o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w wymienionej sprawie w siedzibie Urzędu Gminy Baruchowo, 87-821 Baruchowo, pokój nr 5 w godzinach od 8.00 do 14.00, od poniedziałku do piątku oraz wypowiedzenia się na piśmie, przed wydaniem decyzji, co do zebranych dowodów i materiałów, w terminie 7 dni od dnia ukazania się zawiadomienia. Po tym terminie decyzja zostanie wydana w oparciu o dowody i materiały znajdujące się w aktach sprawy.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postepowania administracyjnego, doręczenie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Wskazuję się dzień publicznego ogłoszenia: 19 stycznia 2023r.                                                                             

 

Z up. Wójta

Krzysztof Grudziński

Zastępca Wójta

 

 

 

                       

 

 

 

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez:

1.      Zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Baruchowo: www.bip.baruchowo.pl,

  1. Zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Baruchowo,
  2. Zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Goreń Duży.