Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup i sukcesywna dostawa oleju napędowego dla potrzeb ZGKiMR Sp. z o.o. w Baruchowie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na

Zakup i sukcesywna dostawa oleju napędowego dla potrzeb ZGKiMR Sp. z o.o. w Baruchowie

(zamieszczone w BZP w dniu 30.12.2019 r., nr ogłoszenia: 639182-N-2019)

 

I.      Zamawiający

 

Zakład Gospodarki Komunalnej

i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o.

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

Tel.:  54 284 56 12

Faks: 54 284 56 12

e-mail: zgk@baruchowo.pl

adres strony internetowej: www.zgkbaruchowo.pl

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

·       w zakresie proceduralnym i merytorycznym: Marcin Majewski -  Prezes ZGKiMR Sp. z o.o. tel. (54) 2845 612

 

II.    Tryb udzielenia zamówienia

 

Postępowanie prowadzone będzie w trybie: przetarg nieograniczony.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone będzie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą Pzp”.

III.  Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Adres strony internetowej: www.bip.baruchowo.pl

IV.    Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych

Zakup i sukcesywna dostawa oleju napędowego dla potrzeb ZGKiMR Sp. z o.o. w Baruchowie

Wspólny Słownik Zamówień: 09134100-8 - Olej napędowy, 60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju napędowego ON w ilości do 150 000 litrów z przeznaczeniem do tankowania pojazdów i sprzętu będącego w posiadaniu Zamawiającego do siedziby Zamawiającego, mieszczącej się w w Baruchowie pod nr 54. Realizacja zamówienia odbywać się będzie poprzez tankowanie zbiornika ON zlokalizowanego na terenie Zakładu.

2. Wielkość przedmiotu zamówienia wskazana w pkt. 1 jest wielkością maksymalną, określoną na podstawie aktualnego stanu wiedzy Zamawiającego dotyczącej rocznego zapotrzebowania na paliwa stanowiące przedmiot zamówienia. Oznacza to, iż Zamawiający może dokonać zakupu mniejszej ilości oleju napędowego, co nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do wysokości faktycznej odpłatności należnej z tytułu sprzedaży.

3. Dostarczony olej napędowy musi spełniać wymagania jakościowe odpowiednich i obowiązujących polskich norm oraz przepisów w tym zakresie. Paliwa muszą spełniać wymagania jakościowe dla paliw ciekłych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2015 r., poz. 1680) oraz odpowiednio odpowiadać Polskim Normom: PN-EN 590:2013-12.

4. Dostawa paliwa ma się odbywać przy użyciu cysterny do przewozu paliw, wyposażonej w urządzenie pomiarowe umożliwiające wykonanie wydruku z pomiaru z udokumentowaną ważną legalizacją.

5. Szczegółowe terminy oraz ilości zamawianego oleju napędowego Zamawiający będzie zgłaszał Wykonawcy telefonicznie oraz faxem. Maksymalny, wymagany termin dostawy wynosi 36 godziny licząc od przekazania zamówienia Wykonawcy. Wykonawca musi zapewnić Zamawiającemu ciągłość dostaw w okresie trwania umowy i zagwarantować realizację jednorazowej dostawy w ilości od 3000 do 5000 litrów na zgłoszenie takiej potrzeby przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby poszczególne dostawy odbywały się w dni robocze w godzinach od 8:00 do 14:00.

6. Wykonawca zobowiązany jest uprzedzić telefonicznie przedstawiciela Zamawiającego o dacie i godzinie dostawy oleju napędowego z minimum jednodniowym wyprzedzeniem przed ustalonym terminem dostawy.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

Z uwagi na obszerną treść ogłoszenia, szczegółowe informacje zawarte zostały w załączniku o nazwie Ogłoszenie o zamówieniu oraz załacznikach do SIWZ.

 

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu (142.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ - na dostawę oleju napędowego (360.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Formularz oferty na dostawy (27.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Formularz oferty na dostawy (158.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 1 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (30.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 1 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (283.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 2 - Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (31.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 2 - Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (175.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 3 - Wzór umowy na dostawy lub usługi (166.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o.
Źródło informacji:Majewski Marcin
Data utworzenia:2019-12-30 20:29:26
Wprowadził do systemu:Krzysztof Grudziński
Data wprowadzenia:2019-12-30 20:29:29
Opublikował:Krzysztof Grudziński
Data publikacji:2019-12-30 20:38:11
Ostatnia zmiana:2020-01-16 08:03:58
Ilość wyświetleń:516

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij